Публікації з генеалогії

Література

Бобринский А. Дворянские роды внесённые в Общий гербовник Всероссийской империи. Часть ІІ. СПб., 1890

Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. Том I. СПб., 1889

Вінниченко О. Князі і некнязі – про князівський титул Єловицьких – Український історичний журнал. 2009. № 5

Генеалогия как форма исторической памяти. М., 2001

Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам одесской греческой Свято-Троицкой церкви. Часть VI. 1907–1920. Одесса, 2009

Дворянские роды Российской империи. Том ІІ. Князья. СПб., 1995

Дворянство в России. Самара, 1898

Долгоруков П. Российская родословная книга. Часть I. СПб., 1854

Долгоруков П. Российская родословная книга. Часть II. СПб., 1855

Долгоруков П. Российская родословная книга. Часть III. СПб., 1856

Долгоруков П. Российская родословная книга. Часть IV. СПб., 1857

Долгоруков П. Российский родословный сборник. Книжка IІ. СПб., 1841

Заливако А. Историография генеалогии Беларуси Х-ХХІ вв. СПб., 2004

Кривошея В. Козацька еліта Гетьманщини. К., 2008

Кривошея В., Кривошея І., Кривошея О. Неурядова старшина Гетьманщини – Гілея. Випуск 15. К., 2008

Кривошея В., Кривошея І., Кривошея О. Неурядова старшина Гетьманщини. К., 2009

Кузьмин А. Опыт комментария к актам Полоцкой земли второй половины XIII – начала XV в. – Древняя Русь вопросы медиевистики. 2007. № 2 (28)

Кузьмин А. Опыт комментария к актам Полоцкой земли второй половины XIII – начала XV в. – Древняя Русь вопросы медиевистики. 2007. № 4 (30)

Лобанов-Ростовский А. Русская родословная книга. Том І-ІІ. СПб., 1895

Люта Т. До генеалогії роду Мазеп – Iван Мазепа і його доба історія, культура, національна пам’ять. К., 2009. С.145-155

Люта Т. Мазепин клан. Генеалогічні спостереження – Пилип Орлик. Життя, політика, тексти. К., 2010

Милорадович Г. Родословная книга черниговского дворянства. Том І. СПб., 1901

Милорадович Г. Родословная книга черниговского дворянства. Том ІІ. СПб., 1901

Милорадович Г. Списки губернских предводителей дворянства Российской империи 1785 – 1895. Чернигов, 1895

Модзалевский В. Малороссийский родословник. Том I. Киев, 1908

Модзалевский В. Малороссийский родословник. Том II. Киев, 1910

Модзалевский В. Малороссийский родословник. Том III. Киев, 1912

Модзалевский В. Малороссийский родословник. Том IV. Киев, 1914

Модзалевский В. Малороссийский родословник. Том V. Часть I. Киев, 1996

Модзалевский В. Малороссийский родословник. Том V. Часть II. Киев, 1998

Модзалевский В. Малороссийский родословник. Том V. Часть III. Киев, 2004

Модзалевский В. Малороссийский родословник. Том V. Часть IV. Киев, 2004

Модзалевский В. Малороссийский родословник. Том V. Часть V. Киев, 2004

Папа И. Источники к генеалогии княжеского рода Сангушков – факты versus легенды – Rossica Antiqua. Санкт-Петербург, 2013. № 1 (7)

Папа І. «Жидачівські грамоти» князя Федора Любартовича – проблема автентичності – Княжа доба. Історія і культура. Випуск VI. Львів, 2012

Папа І. Джерела до генеалогії княжого роду Санґушків у краківських архівних зібраннях – Вісник Львівського університету. Серія історична. Випуск 48. Львів, 2013

Папа І. Дискусії навколо походження князівського роду Сангушків як початковий етап «генеалогічної війни» – Дрогобицький краєзнавчий збірник. Випуск XVI. Дрогобич, 2012

Папа І. Жидачівське князівство і Гедиміновичі – спірні питання історії – Фортеця. Збірник заповідника «Тустань». Книга ІІ. Львів, 2012

Папа І. Загадка походження князя Федька Несвіцького – давні та новітні дискусії – Вісник Львівського університету. Серія історична. Випуск 46. Львів, 2011

Пашин С. Дрогобицька шляхта (XV – початок XVI ст.) – Дрогобицький краєзнавчий збірник. Випуск XIV-XV. Дрогобич, 2011

Руммель В., Голубцов В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Том І. СПб., 1886

Руммель В., Голубцов В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Том І-II. СПб., 1886-1887

Русская генеалогия. Москва, 1999

Савёлов Л. Лекции по русской генеалогии. М., 1994

Семёнов Н. Наше дворянство. СПб., 1899

Список дворян, внесённых в дворянскую родословную книгу Подольской губернии. Каменец-Подольский, 1897

Список дворянам царства Польского. Варшава, 1851

Сычёв Н. Книга династий. М., 2008

Тесленко І. Походження князів Головнів-Острожецьких у світлі нововиявлених джерел – Студії і матеріали з історії Волині. Кременець, 2012

Тишкевич М. Василь Тишкевич, воєвода підляшський. Історично-генеалогічна розвідка – Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Том CXLV. Львів, 1926

Тишкевич М. Василь Тишкевич, воєвода підляшський. Історично-генеалогічна розвідка. Таблиці – Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Том CXLV. Львів, 1926

Циганенко Л. До питання про етнічний склад дворянства Півдня України (кінець XVIII-XIX ст.) – Український історичний журнал. 2009. № 4

Boniecki A. Herbarz Polski. Tom I-XI i użupelnienia

Boniecki A. Herbarz Polski. Tom XII-XVI

Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku. Warszawa, 1887

Dunin Borkowski J. Rocznik szlachty polskiej. Tom I. Lwów, 1881

Dunin Borkowski J. Rocznik szlachty polskiej. Tom II. Lwów, 1883

Karácsonyi J. A Magyar Nemzetségek a XIV század közepéig. Kötet I. Budapest, 1900

Karácsonyi J. A Magyar Nemzetségek a XIV század közepéig. Kötet II. Budapest, 1901

Karácsonyi J. A Magyar Nemzetségek a XIV század közepéig. Kötet III. Budapest, 1901

Lukačka J. K otázke etnického pôvodu vel’možskégo rodu Hont-Poznanovcov – Forum Historiae. 2010. Roč. IV. Č. II

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Kötet I. Pest, 1857

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Kötet II. Pest, 1858

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Kötet III. Pest, 1858

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Kötet IV. Pest, 1858

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Kötet IX. Pest, 1862

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Kötet V. Pest, 1859

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Kötet VI. Pest, 1860

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Kötet VII. Pest, 1860

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Kötet VIII. Pest, 1861

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Kötet X. Pest, 1863

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Kötet XI. Pest, 1865

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Kötet XII. Pest, 1865

Nagy I. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pótlék-kötet. Pest, 1868

Najstaršie rody na Slovensku. Bratislava, 1994

Radziwiłłowie herbu Trąby. Warszawa, 1996

Rizo-Rangabé E. Livre d’or de la noblesse phanariote en Grèce, en Roumanie, en Russie et en Turquie. Athènes, 1892

Stadnicki K. Bracia Wladyslawa-Jagielly Olgierdowicza krola Polski, wielkiego xiecia Litwy. Lwow, 1867

Stadnicki K. Olgierd i Kiejstut synowie Gedymina wielkiego xiecia Litwy. Lwow, 1870

Tęgowski J. Jeszcze o pochodzeniu kniazia Fiodora Nieświckiego – Genealogia. Tom VIII. Wrocław, 1996

Tęgowski J. Olgierdowicze, Druccy i Holszańscy, czyli Jeszcze w sprawie pochodzenia Zofii Holszańskiej i o rodzinie Korybuta Olgierdowicza – Colloquia Russica. Seria II. Vol. II. 2013

Uruski S., Kosiński A., Włodarski A. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Tom I-XV. Warszawa, 1904-1931

Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. Warszawa, 1895

Wolff J. Pacowie. SPb., 1885

Wolff J. Ród Gedimina. Kraków, 1886

Wolff J. Senatorowie i dygnitarze WKL. Kraków, 1885 – Ród Gedimina. Kraków, 1886 – Kniaziowie litewsko-ruscy. Warszawa, 1895

Wolff J. Senatorowie i dygnitarze WKL. Krakόw, 1885