Кодацька паланка, сер. XVIIІ ст

Опис

Печатка Кодацької паланки
Військо Запорозьке Низове. Середина XVIIІ ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 36,5 мм;
Н – 88 мм. 125,6 г.
МШ, МЦ-1730.

Кодацька паланка є однією з найдавніших територіально-адміністративних одиниць Війська Запорозького Низового. Її появу можна віднести до другої половини XVII ст. Від цього часу і надалі її терени були найбільш заселеними просторами у межах цілого Запорожжя. У середині XVIIІ ст. паланкова адміністрація користувалася кількома печатками, матрицю однієї з яких представлено на виставці. Дана пам’ятка є однією з окрас української сфрагістики козацької доби.

В її полі вміщено складну геральдичну композицію, що утворена з восьми гармонійно поєднаних елементів. Головною фігурою є кінь, що біжить вліво з оберненою вправо головою, під копитами коня три пагорби з кущами, згори перехрещені шабля і стріла вістря ми вгору. Над ними розташовано князівську корону, праворуч знаходиться восьмипроменева зірка, ліворуч – півмісяць, що обернений рогами вліво. У композицію вписано літери – згори: ПП, праворуч: К, ліворуч: П (печатка полкова Кодацької па ланки). Відбитки печатки з подібним зображенням збереглися при низці документів від 1768–1771 рр.

ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 224, арк. 50 а зв., 64 зв., 65 зв., 66 зв., 67 зв., 68 зв., 69 зв.,
71 зв., 75 зв.; спр. 225, арк. 175 зв.; спр. 227, арк. 174; спр. 241, арк. 41 зв., 96 зв.;
спр. 244, арк. 42 зв.; спр. 249, арк. 50 зв., 54 зв., 58 зв., 61 зв., 87 зв.;
Однороженко О. Козацька територіальна геральдика… – С. 84–91, 215–216.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,