Скорочення

Архівні джерела:

ВАКМ – Віцебскі абласны краязнаўчы музей
ВОКМ – Волинський обласний краєзнавчий музей
ГДГАМ – Гарадзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей
ГИМ – Государственный исторический музей в Москве
ГЭ – Государственный Эрмитаж

ОПИ – Отдел прикладного искусства

ДАВО – Державний архів Вінницької області
ДАВО – Державний архів Волинської області
ДАЖО – Державний архів Житомирської області
ДАЗО – Державний архів Закарпатської області

ф. 4 – Наджупан Ужанської жупи
ф. 5 – Адміністративна комісія Ужанської жупи
ф. 6 – Бургомістр міста Ужгорода
ф. 10 – Наджупан Березької жупи
ф. 60 – Сімейний фонд баронів Перені
ф. 61 – Архів п ’яти коронних міст Марамороша
ф. 64 – Мукачівський чернечий монастир отців василіан
ф. 151 – Правління Мукачівської греко-католицької єпархії
ф. 224 – Сердньоапшанська греко-католицька парафія Мукачівської єпархії
ф. 674 – Наджупан Угочанської жупи
ф. 721 – Берегівський бургомістр
ф. 776 – Особистий фонд адвокатів Ружаків
ф. 777 – Фамільний фонд поміщиків Прібек
ф. 1216 – Урбаріальний суд Марамороської жупи
ф. 1369 – Наджупан Марамороської жупи
ф. 1500 – Фамільний фонд графів Шенборнів
ф. 1555 – Музей імені Легоцького
ф. 1589 – Головний староста міста Мукачева Березької жупи
ф. 1604 – Колекція карт і креслень
ф. 1606 – Церковні та метричні книги Закарпатської області

ДАК – Державний архів міста Києва

ф. 1 – Київський міський магістрат

ДАКО – Державний архів Київської області

ф. 1 – Київське губернське правління
ф. 192 – Сквирський міський магістрат
ф. 193 – Богуславський міський магістрат
ф. 782 – Київське дворянське депутатське зібрання
ф. 1012 – Київська губернська поштова контора
ф. 1238 – Київський повітовий предводитель дворянства
ф. 1455 – Колекція документів церков Київської та Полтавської губерній
ф. 1542 – Колекція карт та креслень Київської губернії
ф. 1550 – Переяславська духовна консисторія

ДАЛО – Державний архів Львівської області
ДАРО – Державний архів Рівненської області
ДАСО – Державний архів Сумської області

ф. 586 – Конотопський повітовий земський суд
ф. 598 – Кролевецький повітовий земський суд
ф. 631 – Глухівський повітовий земський суд
ф. 1171 – Роменський повітовий земський суд

ДАХО – Державний архів Харківської області
ДАЧО – Державний архів Чернівецької області

ф. 1 – Буковинська окружна управа
ф. 3 – Буковинська крайова управа
ф. 1023 – Колекція документів, зібраних Чернівецьким окружним архівом
ф. 1024 – Вікенгаузер Франц Адольф
ф. 1026 – Галицька губернська управа (намісництво) у справах Буковини

ДАЧО – Державний архів Чернігівської області

ф. 65 – Чернігівський земський суд
ф. 101 – Ніжинський грецький магістрат
ф. 132 – Чернігівська казена палата
ф. 133 – Чернігівське губернське дворянське депутатське зібрання
ф. 239 – Чернігівський генеральний суд
ф. 339 – Ніжинський городовий магістрат
ф. 343 – Ніжинський предводитель дворянства
ф. 351 – Ніжинський повітовий земський суд
ф. 352 – Ніжинський повітовий суд
ф. 353 – Ніжинський земський суд
ф. 433 – Городнянський повітовий суд
ф. 674 – Колекція документів Чернігівської губернської вченої архівної комісії
ф. 675 – Бакуринський Петро Якович
ф. 679 – Чернігівська духовна консисторія
ф. 712 – Новгород-Сіверська духовна консисторія
ф. 781 – Ніжинський підкоморський суд
ф. 891 – Козелецький земський суд
ф. 937 – Бутович Олексій Петрович
ф. 1010 – Остерський повітовий земський суд
ф. 1399 – Ніжинська городова ратуша
ф. 1462 – Прилуцьке духовне правління
ф. 1530 – Полтавська духовна консисторія
ф. 1781 – Колекція рукописних книг, стародруків і раритетів

ДІКЗМД – Державний історико-культурний заповідник м. Дубно
ДІКЗМО – Державний історико-культурний заповідник м. Острога
ДНІМ – Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького
ІК НБУВ – Інститут книгознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України

ф. 1 – Літературні матеріали
ф. 2 – Історичні матеріали
ф. 5 – Колекція рукописів Одеського товариства історії та старожитностей
ф. 8 – Колекція рукописів Київського університету святого Володимира
ф. 10 – Архів і колекція документів Всеукраїнської академії наук
ф. 14 – Колекція історичних документів Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України
ф. 18 – Колекція архівних документів Львівської греко-католицької митрополичої консисторії і Архіву митрополита Андрія Шептицького
ф. 24 – Уманський краєзнавчий музей. Уманська збірка. Колекція рукописів
ф. 160 – Зібрання рукописних книг бібліотеки Київської духовної академії
ф. 301 – Колекція рукописів Церковно-археологічного музею Київської духовної академії

ЛІМ – Львівський історичний музей

КР – Фондова група «Київська Русь»
Сфр. – Фондова група «Сфрагістика»

ЛМІР – Львівський музей історії релігії
ЛНГМ – Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького
ЛННБ – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника

ВР – Відділ рукописів
ф. 5 – Фонд Оссолінських
ф. 46 – Архів Єловицьких
ф. 91 – Архів Радзимінських
ф. 103 – Архів князів Сопіг з Красичина
ВРК – Відділ рідкісної книги
ВУ – Відділ україніки
КК – Кабінет картографії
КМ – Кабінет мистецтв

ЛНУ – Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗП – Збірка Павліковських

ЛОУНБ – Львівська обласна універсальна наукова бібліотека
МІК – Музей історії Києва
МІКУ – Музей історичних коштовностей України
МКДУ – Музей книги та друкарства України
МШ – Музей Шереметьєвих
НБЛНУ – Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

ВР – Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф.П. Максименка

НБУВ – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України

ВОМ – Відділ образотворчих мистецтв

НДБ ЦДАУ – Науково-довідкова бібліотека Центральних державних архівів України
НГАБГ – Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі у Горадні
НГАБМ – Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі у Менску
НИА СПбИИ РАН – Научно-исторический архив Санкт-Петербургского Института истории Российской академии наук

кол. 57 – Коллекция Дениса Ивановича Зубрицкого
кол. 124 – Коллекция Соловьёва Сергея Васильевича
кол. 238 – Коллекция Лихачёва Николая Петровича

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ – Національний музей історії України

СФДМ – Сектор фотодокументальних матеріалів

НМЛ – Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

ВРС – Відділ рукописів і стародруків

НХМУ – Національний художній музей України
РГАДА – Российский государственный архив древних актов

ф. 124 – Малороссийские дела
ф. 389 – Литовская метрика
ф. 1348 – Материалы генерального и специального межевания Межевой канцелярии и местных межевых учреждений по Харьковской губернии 1761–1913 гг. (коллекция)
ф. 1473 – Поместно-вотчинные архивы юго-западных земель XVI–XIX вв.
ф. 1603 – Комиссия Эдукационного фундуша

РГБ – Российская государственная библиотека в Москве

ОР – Отдел рукописей
ф. 152 – Иван Яковлевич Лукашевич, Николай Андреевич Маркевич
ф. 159 – Николай Андреевич Маркевич
ф. 256 – Николай Петрович Румянцев

РГИА – Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге

ф. 823 – Канцелярия митрополита греко-униатских церквей в России
ф. 1343 – Департамент герольдии Сената

РНБ – Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге

ОР – Отдел рукописей
ф. 293 – Западно-русские акты
ф. 532 – Основное собрание актов и грамот
ф. 536 – Общество любителей древней письменности
ф. 550 – Основное собрание рукописной книги
ф. 573 – Собрание Санкт-Петербургской Духовной академии
ф. 588 – Собрание М.П. Погодина
ф. 958 – Собрание разноязычных рукописей
ф. 971 – Собрание П.П. Дубровского

СОХМ – Сумський обласний художній музей
ТОКМ – Тернопільський обласний краєзнавчий музей
ХІМ – Харківський історичний музей
ХДНБК – Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Короленка

ВРВР – Відділ рідкісних видань та рукописів

ХМЛ – Художній музей у Луцьку
ЦДІАК – Центральний державний історичний архів України у місті Києві

ф. 1 – Скарб коронний
ф. 2 – Київський гродський суд
ф. 3 – Київський земський суд
ф. 4 – Житомирський підкоморський суд
ф. 5 – Головний каптуровий суд Київського воєводства
ф. 7 – Конфедератський суд Київського воєводства
ф. 10 – Житомирський земський суд
ф. 11 – Житомирський гродський суд
ф. 13 – Житомирський магістрат
ф. 14 – Овруцький земський суд
ф. 15 – Овруцький гродський суд
ф. 16 – Овруцький магістрат
ф. 17 – Головний каптуровий суд Волинського воєводства
ф. 18 – Конфедератський суд Волинського воєводства
ф. 19 – Головний трибунальський суд скарбових справ Волинського воєводства
ф. 20 – Кременецький магістрат
ф. 21 – Кременецький гродський суд
ф. 22 – Кременецький земський суд
ф. 23 – Луцький магістрат
ф. 24 – Луцький підкоморський суд
ф. 25 – Луцький гродський суд
ф. 26 – Луцький земський суд
ф. 27 – Володимирський земський суд
ф. 28 – Володимирський гродський суд
ф. 30 – Олицька ратуша
ф. 31 – Ратненська ратуша
ф. 32 – Вижвянська ратуша
ф. 33 – Дубненський магістрат
ф. 34 – Дубенський гродський суд
ф. 35 – Ковельський магістрат
ф. 36 – Комісарський суд Подільського воєводства
ф. 37 – Кам’янецький земський суд
ф. 38 – Кам’янецький гродський суд
ф. 39 – Кам’янецький магістрат
ф. 40 – Летичівський гродський суд
ф. 42 – Проскурівський магістрат
ф. 43 – Брацлавський земський суд
ф. 44 – Вінницький гродський суд
ф. 45 – Вінницький магістрат
ф. 46 – Звенигородський магістрат
ф. 48 – Фонд Сопіг
ф. 49 – Фонд Потоцьких
ф. 50 – Сатанівський магістрат
ф. 51 – Генеральна військова канцелярія
ф. 52 – Генеральна скарбова канцелярія
ф. 53 – Перша Малоросійська колегія
ф. 54 – Друга Малоросійська колегія
ф. 55 – Канцелярія Міністерського правління
ф. 56 – Генеральний військовий суд
ф. 57 – Румянцевський генеральний опис Малоросії
ф. 59 – Київська губернська канцелярія
ф. 62 – Київський магістрат
ф. 63 – Київська полкова канцелярія
ф. 64 – Сотенні канцелярії
ф. 65 – Київський полковий суд
ф. 66 – Київський гродський суд
ф. 72 – Гадяцька полкова канцелярія
ф. 74 – Гадяцький полковий суд
ф. 75 – Ніжинська полкова канцелярія
ф. 76 – Ніжинський полковий суд
ф. 77 – Ніжинський гродський суд
ф. 80 – Стародубська полкова канцелярія
ф. 81 – Стародубський гродський суд
ф. 83 – Переяславська полкова канцелярія
ф. 87 – Переяславський полковий суд
ф. 88 – Переяславський гродський суд
ф. 94 – Полтавська полкова канцелярія
ф. 95 – Полтавський полковий суд
ф. 96 – Прилуцька полкова канцелярія
ф. 97 – Прилуцький полковий суд
ф. 98 – Лубенська полкова канцелярія
ф. 99 – Лубенський полковий суд
ф. 101 – Лубенський гродський суд
ф. 102 – Миргородська полкова канцелярія
ф. 103 – Миргородський полковий суд
ф. 105 – Миргородський гродський суд
ф. 108 – Чернігівська полкова канцелярія
ф. 110 – Чернігівський полковий суд
ф. 127 – Київська духовна консисторія
ф. 128 – Київо-Печерська лавра
ф. 130 – Київо-Видубицький Михайлівський чоловічий монастир
ф. 133 – Чернігівський катедральний монастир
ф. 154 – Батуринський Крупницький Миколаївський дівочий монастир
ф. 159 – Густинський Свято-Троїцький чоловічий монастир
ф. 193 – Київське намісницьке правління
ф. 196 – Переяславський магістрат
ф. 201 – Богуславський магістрат
ф. 203 – Черкаський магістрат
ф. 204 – Чернігівське намісницьке правління
ф. 205 – Чернігівський магістрат
ф. 206 – Новгород-Сіверське намісницьке правління
ф. 208 – Стародубський магістрат
ф. 209 – Катеринославське намісницьке правління
ф. 220 – Колекція документів Київської археографічної комісії
ф. 221 – Колекція документів «Нова серія»
ф. 222 – Колекція документів Київського історичного товариства Нестора-літописця
ф. 223 – Колекція документів «Серія Б»
ф. 228 – Колекція рукописів з історії, літератури, права
ф. 229 – Архів Коша Нової Запорозької Січі
ф. 236 – Фонд Любомирських
ф. 239 – Фонд Грохольських
ф. 241 – Фонд Браницьких
ф. 244 – Фонд Ганських
ф. 248 – Фонд Дунінів-Борковських
ф. 250 – Фонд Мнішків
ф. 251 – Фонд Тарновських
ф. 252 – Фонд Вороничів
ф. 254 – Фонд Тарлів
ф. 256 – Фонд Замойських
ф. 257 – Фонд Радзивілів
ф. 269 – Канцелярія гетьмана Кирила Розумовського
ф. 270 – Чернігівський гродський суд
ф. 380 – Сумська полкова канцелярія
ф. 481 – Центральна комісія для ревізії дій дворянських депутатських зборів Київської, Подільської та Волинської губерній при київському, подільському та волинському генерал-губернаторі
ф. 512 – Документи з історії міста Путивля
ф. 736 – Канцелярія Київського, Чернігівського та Новгород-Сіверського генерал-губернатора
ф. 739 – Колекція стародруків
ф. 744 – Фонд Озембловських
ф. 747 – Фонд Цетнерів
ф. 749 – Фонд Корняктів
ф. 763 – Канцелярія малоросійського генерал-губернатора
ф. 785 – Слобідсько-Український вотчинний департамент
ф. 786 – Ніжинський магістрат
ф. 788 – Новгород-Сіверський магістрат
ф. 789 – Мглинський магістрат
ф. 790 – Салтівська кріпосна контора
ф. 792 – Погарський магістрат
ф. 795 – Гадяцький гродський суд
ф. 796 – Прилуцький гродський суд
ф. 803 – Золотоніська ратуша
ф. 804 – Золотоніська цехова управа
ф. 806 – Коропська ратуша
ф. 810 – Генеральна лічильна комісія
ф. 811 – Київська полкова лічильна комісія
ф. 812 – Лубенська полкова лічильна комісія
ф. 813 – Переяславська полкова лічильна комісія
ф. 814 – Миргородська полкова лічильна комісія
ф. 834 – Фонд Миклашевських
ф. 944 – Новоград-Волинська ратуша
ф. 949 – Летичівський магістрат
ф. 958 – Турійська ратуша
ф. 960 – Фонд Ходкевичів
ф. 982 – Фонд Троцин
ф. 983 – Фонд Ханенків
ф. 1201 – Фонд Мокрієвичів
ф. 1203 – Фонд Шираїв
ф. 1236 – Хмелівська ратуша
ф. 1237 – Олицький магістрат
ф. 1254 – Матеріали судових установ України
ф. 1260 – Маціївський війт
ф. 1263 – Колекція фасцикул
ф. 1271 – Колекція листів
ф. 1296 – Прилуцька полкова лічильна комісія
ф. 1328 – Кам’янська прикордонна митниця
ф. 1336 – Малоросійське губернське правління
ф. 1376 – Стародубський магістрат
ф. 1387 – Барська ратуша
ф. 1394 – Яворівський гродський суд
ф. 1400 – Берестецький магістрат
ф. 1401 – Миляновицький магістрат
ф. 1407 – Грамоти російських царів та універсали українських гетьманів
ф. 1425 – Мглинський магістрат
ф. 1468 – Ніжинська ратуша
ф. 1469 – Сосницька ратуша
ф. 1470 – Новгородська ратуша
ф. 1471 – Остерська ратуша
ф. 1473 – Миргородська ратуша
ф. 1474 – Менська ратуша
ф. 1501 – Похідна Генеральна військова канцелярія
ф. 1523 – Глухівська ратуша
ф. 1524 – Гадяцька ратуша
ф. 1525 – Ічнянська ратуша
ф. 1526 – Грунська ратуша
ф. 1527 – Лубенська ратуша
ф. 1528 – Лохвицька ратуша
ф. 1529 – Стародубський полковий суд
ф. 1530 – Полтавська полкова лічильна комісія
ф. 1536 – Коропський магістрат
ф. 1557 – Чугуївська кріпосна контора
ф. 1558 – Грецьке Ніжинське братство
ф. 1559 – Лубенського полку маршал шляхти
ф. 1563 – Ніжинського і Батуринського повітів маршал шляхти
ф. 1565 – Ніжинська полкова лічильна комісія
ф. 1566 – Полтавська ратуша
ф. 1569 – Борзнянський магістрат
ф. 1579 – Миропільська кріпосна контора
ф. 1581 – Київська кріпосна контора
ф. 1583 – Ізюмська кріпосна контора
ф. 1584 – Ізюмська провінційна канцелярія
ф. 1588 – Вольновська кріпосна контора
ф. 1589 – Бахмутська кріпосна контора
ф. 1620 – Коропський магістрат
ф. 1633 – Домова економічна канцелярія гетьмана Кирила Розумовського
ф. 1634 – Переяславський магістрат
ф. 1635 – Балаклійське комісарське правління
ф. 1641 – Канцелярія Генеральної військової артилерії
ф. 1643 – Печенізьке комісарське правління
ф. 1650 – Борівське комісарське правління
ф. 1651 – Ізюмське комісарське правління
ф. 1657 – Сватолуцьке комісарське правління
ф. 1669 – Куп’янське комісарське правління
ф. 1672 – Іванов Євген Михайлович
ф. 1673 – Чернігівський магістрат
ф. 1676 – Конотопська ратуша
ф. 1686 – Леонтович Володимир Григорович
ф. 1698 – Щербачівський збірник
ф. 1709 – Харківське намісницьке правління
ф. 1710 – Слобідсько-Українська губернська канцелярія
ф. 1711 – Київська академія
ф. 1717 – Фонд Кондратьєвих
ф. 1718 – Сумська приказна ізба
ф. 1719 – Білгородська приказна ізба
ф. 1721 – Охтирська полкова канцелярія
ф. 1722 – Ізюмська полкова канцелярія
ф. 1723 – Острогозька полкова канцелярія
ф. 1725 – Харківська полкова канцелярія
ф. 1726 – Полтавський гродський суд
ф. 1733 – Комісія встановлення Слобідсько-Української губернії
ф. 1736 – Комендант міста Ізюм
ф. 1738 – Комендант міста Тор
ф. 1741 – Ізюмська прикордонна митниця
ф. 1750 – Ізюмський магістрат
ф. 1752 – Краснокутський магістрат
ф. 1757 – Харківський магістрат
ф. 1764 – Варвинська ратуша
ф. 1767 – Кролевецька ратуша
ф. 1768 – Клинцівська ратуша
ф. 1770 – Лебединська ратуша
ф. 1773 – Срібнянська ратуша
ф. 1774 – Сватолуцька ратуша
ф. 1775 – Серединобудська ратуша
ф. 1776 – Славянська ратуша
ф. 1777 – Харківська ратуша
ф. 1778 – Чугуївська ратуша
ф. 1780 – Канцелярія комісії встановлення Слобідських полків
ф. 1782 – Комісії по Слобідських полках
ф. 1785 – Ізюмська приказна ізба
ф. 1800 – Комісія Торських соляних заводів
ф. 1803 – Білгородська воєводська канцелярія
ф. 1805 – Бахмутська заводська соляна контора
ф. 1814 – Фонд Ковалевських
ф. 1815 – Експедиція формування гусарських полків
ф. 1816 – Слобідський гарнізонний батальйон
ф. 1817 – Бригадна канцелярія Слобідських полків
ф. 1818 – Слобідська межова контора
ф. 1819 – Білгородська губернська канцелярія
ф. 1890 – Фонд Деркачів
ф. 1935 – Городничий міста Ізюм
ф. 1959 – Канцелярія Харківського та Воронізького генерал-губернатора
ф. 1973 – Харківський колегіум
ф. 2025 – Фонд Донців-Захаржевських
ф. 2038 – Фонд Максимовичів
ф. 2063 – Шиманов Андрій Львович
ф. 2070 – Загорівський чоловічий монастир
ф. 2071 – Жидичинський чоловічий монастир
ф. 2072 – Дерманський монастир
ф. 2073 – Луцький монастир
ф. 2078 – Мелецький монастир
ф. 2112 – Воронківська ратуша
ф. 2168 – Документи з історії України
ф. 2171 – Торська приказна ізба
ф. 2182 – Ізюмський гусарський полк
ф. 2195 – Городничий міста Куп’янськ
ф. 2196 – Козелецький магістрат
ф. 2216 – Фонд Терлецьких
ф. 2217 – Фонд Проскур-Сущанських
ф. 2218 – Корсунська полкова канцелярія
ф. 2219 – Фонд Єрличів та Михайловських
ф. 2227 – Колекція документів Волинського музею
ф. 2228 – Колекція документів на право власності
ф. 2230 – Адам Лодзя Понинський
ф. 2236 – Колекція ксерокопій з фондів Національного архіву Швеції з історії України
КМФ-36 – Литовська метрика

ЦДІАЛ – Центральний державний історичний архів України у місті Львові

ф. 1 – Белзький гродський суд
ф. 2 – Белзький земський суд
ф. 3 – Буський гродський суд
ф. 4 – Буський земський суд
ф. 5 – Галицький гродський суд
ф. 6 – Галицький земський суд
ф. 7 – Жидачівський гродський суд
ф. 8 – Жидачівський земський суд
ф. 9 – Львівський гродський суд
ф. 10 – Львівський земський суд
ф. 12 – Переворський земський суд
ф. 13 – Перемишльський гродський суд
ф. 14 – Перемишльський земський суд
ф. 15 – Сяноцький гродський суд
ф. 16 – Переворський земський суд
ф. 17 – Теребовельський гродський суд
ф. 18 – Переворський земський суд
ф. 52 – Магістрат міста Львова
ф. 127 – Римо-католицький парафіяльний уряд м. Яворова
ф. 129 – Львівський ставропігійський інститут
ф. 131 – Колекція грамот на пергаменті
ф. 132 – Колекція листів державних, громадських та церковних діячів України, Польщі та інших країн
ф. 134 – Колекція документів про шляхетські маєтки на території Руського, Подільського, Волинського та інших воєводств
ф. 140 – Колекція документів про католицькі монастирі, костели та окремі парафії на території Польщі, України, Білорусії та Литви
ф. 181 – Лянцкоронські
ф. 197 – Римо-католицька митрополича капітула
ф. 201 – Греко-католицька митрополича консисторія
ф. 408 – Греко-католицький митрополичий ординаріат
ф. 409 – Центральна адміністрація столових маєтків Греко-католицької митрополії
ф. 418 – Монастир домініканців м. Львова
ф. 475 – Вірменська митрополича консисторія
ф. 618 – Римо-католицька митрополича консисторія
ф. 684 – Протоігуменат монастирів Чину св. Василія Великого

ЦНБ – Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
ЧОІМ – Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського
ЧОХМ – Чернігівський обласний художній музей ім. Г.П. Галагана
AAW – Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu

Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych

AGAD – Archiwum Głόwne Akt Dawnych w Warszawie

AKW – Archiwum Koronne Warszawskie
ALMW – Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi
AMD – Archiwum Morskich i Dzieduszyckich
AOU – Archiwum Ostrowskich z Ujazdu
AP – Archiwum Przeździeckich
APA – Archiwum Platerów z Antuzowa
APG, SZ – Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów. Sfragistyczny zbiór pieczęci miast polskich
APŁ – Archiwum Potockich z Łańcuta
APP – Archiwum Publiczne Potockich
APR – Archiwum Potockich z Radzynia
AR – Archiwum Radziwiłłów
ASK – Archiwum Skarbu Koronnego
KP – Księgi poborowe
AT – Archiwum Tyzenhauzów
AZ – Archiwum Zamoyskich
AZab. – Archiwum Zabiełłow
KML – Kopiarz Metryki Litewskiej
MK – Metryka Koronna
Pap. – Zbiόr dokumentόw papierowych
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
SML – Sumariusz Metryki Litewskiej
SMW – Sumariusz Metryki Wołyńskiej
TzwML – Tak zwana Metryka Litewska
ZCz – Zbiόr Aleksandra Czołowskiego
ZS – Zbiόry sfragistyczny
ZSOI – Zbiόry sfragistyczny Oddziału I

AKK – Archiwum Kapitulne w Krakowie

Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych

ANH – Arhivelor Nationale Harghita

Colecţia de sigilii – Colecţia de sigilii a Muzeului din Cristuru Secuiesc

ANK – Archiwum Narodowe w Krakowie

AADMK – Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa
Perg. – Dyplomy pergaminowe
Rkps – Rękopisy
AAK – Archiwum Augustianów w Krakowie
ADPom. – Archiwum Dóbr Pomorzany
ADz – Archiwum Dzieduszyckich
ADzT – Archiwum Dzikowskie Tarnowskich
AGS – Archiwum Gumniskie Książąt Sanguszków
Pap. – Zbiόr dokumentόw papierowych
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
AGSHT – Archiwum Gumniskie Książąt Sanguszków. Hrabstwo Tarnowskie
AKPot. – Archiwum Potockich z Krzeszowic
AL – Archiwum Lanckorońskich
AMCh – Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów
ARS – Archiwum Rodzinne Książąt Sanguszków
AS – Archiwum Książąt Sanguszków w Sławucie
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
Rkps – Zbiόr rękopisόw
Teka – Teki arabskie (Akta Książąt Sanguszków, Akta obcych rodów), Teki rzymskie
ASop. – Archiwum Sopoćków
AWR – Archiwum Adama Wolańskiego z Rudki
Dok.Dep. – Dokumenty depozytowe
Dok.Dep.Waw. – Dokumenty depozytowe wawielskie
Dok.Pap. – Dokumenty papierowe
Dyp.Perg. – Dyplomy pergaminowe
Ks.Krak.Grod. – Księgi krakowskie grodskie
Lub. – Archiwum Lubomirskich
Luź. – Zbiόr luźnych pieczęci
Pap.Kr. – Dokumenty królewskie papierowe
Perg.Dep. – Dyplomy pergaminowe depozytowe
Podh. – Archiwum Podhoreckie Rzewuskich
Rkps Dep. – Rękopisy depozytowe
Rkps Dep. Waw. – Rękopisy depozytowe wawielskie
SACh – Spuścizna Adama Chmiela
SFP – Spuścizna Franciszka Piekosińskiego
TSchn. – Teki Antoniego Schneidera
Pap. – Zbiόr dokumentόw papierowych wyłączonych z Tek Antoniego Schneidera
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych wyłączonych z Tek Antoniego Schneidera
W – Zbiόr dokumentόw, seria A
W II – Zbiόr dokumentόw, seria B
ZG – Zbiόr Jana Giliczyńskiego
ZR – Zbiόr Rusieckich
Pap. – Dyplomy papierowe
Perg. – Dokumenty pergaminowe
Rkps – Rękopisy
ZZG – Zbiór Zygmunta Glogera

ANH – Arhivelor Nationale Harghita

Colecţia de sigilii – Colecţia de sigilii a Muzeului din Cristuru Secuiesc

ANR – Arhivele Naționale ale Romaniei

Peceți I – Colecția Peceți I

ANRM – Arhiva Naţională a Republicii Moldova
APG – Archiwum Państwowe w Gdańsku
APL – Archiwum Państwowe w Lublinie
APP – Archiwum Państwowe w Przemyślu
APR – Archiwum Państwowego w Rzeszowie
APROS – Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Oddział w Sanoku
APS – Archiwum Państwowe w Szczecinie
APW – Archiwum Państwowe we Wrocławiu
ASV – Archivio Segreto Vaticano

A.A., Arm. I–XVIII – Archivum Arcis, Armaria I–XVIII
A.A., Arm. C – Archivum Arcis, Armaria C
Arch. Concist., Acta Congr. Consist. – Archivio Concistoriale, Acta Congregationis Consistorialis
Arch. Concist., Processus Consist. – Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales
Arch. Nunz. Varsavia – Archivi delle Rappresentanze Pontificie, Nunziature, Varsavia
Arch. Nunz. Vienna – Archivi delle Rappresentanze Pontificie, Nunziature, Vienna
Arm. XXXII – Armadio XXXII
Concilio Tridentino – Concilio Tridentino
Dataria Ap., Processus Datariae – Dataria Apostolica, Processus Datariae
Fondo Borghese – Fondo Borghese
Fondo Domenicani – Fondo Domenicani
Fondo Matrici – Fondo Matrici
Fondo Sigilli Staccati – Fondo Sigilli Staccati
Instr. misc. – Instrumenta Miscellanea
Reg. Vat. – Registri Vaticani
Segr. Stato, Particolari – Segreteria di Stato, Particolari
Segr. Stato, Polonia – Segreteria di Stato, Polonia
Segr. Stato, Principi – Segreteria di Stato, Principi

AUJ – Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Perg. – Dokumenty pergaminowe
ZTP – Zbiór tłoków pieczęci

BA – Bibliothèque de l’Arsenal
BAR – Biblioteca Academiei Române

Peceți II – Colecția Peceți II

BAV – Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondi Manoscritti

Barb. lat. – Barberiniani latini
Vat. lat. – Vaticani latini

BCz – Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie. Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie

Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
Rkps – Zbiόr rękopisόw

BG – Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
Rkps – Zbiόr rękopisόw

BK – Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk

Rkps – Rękopisy

BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie

DZS – Dział zbiorόw specjalnych

BN PAU PAN – Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
Rkps – Rękopisy

BNR – Biblioteca Națională a României

Colecţia de documente – Colecţia de documente

BRP – Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
BU KUL – Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
BUW – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Rkps – Dział rękopisόw

BUWr – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
BZNiO – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
GStAPKB – Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbezitz Berlin

XX. HA, PU – XX. Hauptabteilung, Pergamenturkunden

LMAB – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

RS – Rankraščių skyrius

LNMMB – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas
LVVA – Latvijas Valsts vēstures arhīvs
MBS – Muzeul Bucovinei Suceava
MNK – Muzeum Narodowe w Krakowie

Odl. – Zbiόr odlewόw pieczęci
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
Rkps – Zbiόr rękopisόw

MNW – Muzeum Narodowe w Warszawie

NPO – Numizmatyka polska i obca
Odl. – Zbiόr odlewόw pieczęci
Rkps – Zbiόr rękopisόw

MOL – Magyar Országos Levéltár

DL – Diplomatikai Levéltár

MZP – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
NAP – Národní archiv v Praze

ŘM – Maltézští rytíři – české velkopřevorství

UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ZNPH, Odl. – Zakład Nauk Pomocniczych Historii. Zbiόr odlewόw pieczęci

VUB – Vilniaus universiteto biblioteka
WiMBPB – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
ZKW – Zamek Królewski w Warszawie

KN – Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych

ZNiO – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

GNS – Gabinet numizmatyczno-sfragistyczny
TG – Teki Gumowskiego
Perg. – Dokumenty pergaminowe
Rkps – Dział rękopisόw