Боровські

БОРОВСЬКІ (Borowscy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVII–XVIII ст.

1. На червоному полі срібний топор на золотому руків’ї (герб Топор).

Джерела:
– печатка Семена Боровського 1716 р. (ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 169, арк. 4; спр. 302, арк. 3v; Ситий І. Печатки сотенної старшини. – С. 222, мал. 12).

печатка Семена Боровського 1716 р.

Олег Однороженко