Копистинські

КОПИСТИНСЬКІ (de Kopystno, Kopystyńscy, Kopysteńscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Грицька з Копистна 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 757).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 330.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 244.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 121.

2. На блакитному полі золота шестипроменева зірка над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які обтяжено золотою шестипроменевою зіркою над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Леліва).

Джерела:
– герб Федора Копистинського у київському лаврському виданні «Іѡанна Златоустаго … Бесѣды на ДІ Посланїй Святѡгѡ Апостола Павла» 1623 р. (Ундольский В. Очерк славяно-русской библиографии. – Выпуск І. – n. 258; Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 284; Каратаев И. Хронологическая роспись славянских книг. – n. 238; Строев П. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке … Ивана Никитича Царского. – n. 77; Родосский А. Описание старопечатных и церковно-славянских книг, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии. – Выпуск I. – n. 76; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 469; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 80; Титов Х. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. – С. 52–85, 188, мал.; Горфункель А. Каталог книг кирилловской печати. – n. 57; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 215; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – С. 19–20, n. 36; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 41–42, n. 138; Лагодзький Я. Вшанування імен меценатів і благодійників. – С. 188, 199, мал.).
– герб Захарії Копистинського на звороті титульної сторінки київського лаврського видання «Толкованіе на Апокалипсисъ свѧтого Андрѣѧ Критского» 1625 р. (Ундольский В. Очерк славяно-русской библиографии. – Выпуск І. – n. 276; Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 301; Каратаев И. Хронологическая роспись славянских книг. – n. 225; Строев П. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в библиотеке … Фёдора Андреевича Толстова. – n. 72; Родосский А. Описание старопечатных и церковно-славянских книг, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии. – Выпуск I. – n. 85; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 475; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 87; Титов Х. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. – С. 135–146, мал.; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 219; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – С. 21–22, 65, 395, n. 44, илл. 766; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 43, n. 144; Чижевський Д. Українське літературне бароко. – С. 236; Українська поезія. Кінець XVI – початок XVII ст. – С. 345; Лагодзький Я. Вшанування імен меценатів і благодійників. – С. 190–191, 199, мал.).
– герб Захарії Копистинського на звороті титульної сторінки київського лаврського видання «Тріодь Постнаѧ» 1627 р. (Ундольский В. Очерк славяно-русской библиографии. – Выпуск І. – n. 292; Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 318; Каратаев И. Хронологическая роспись славянских книг. – n. 266; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 81; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 95; Титов Х. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. – С. 173–186, мал.; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 223; Першодрукар Іван Федоров. – Іл.; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – С. 22, 65, 395, n. 46, илл. 766; Запаско Я. Мистецтво книги на Україні. – С. 127; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 45, n. 160; Чижевський Д. Українське літературне бароко. – С. 236; Українська поезія. Кінець XVI – початок XVII ст. – С. 343).
– герб Захарії Копистинського на філіграні Радомишльської папірні 1627 р. (Тромонин К. Изъяснение знаков. – n. 624; Лихачёв Н. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. – С. 87, табл. 100, n. 681; Мацюк О. Папір та філіграні на українських землях. – С. 62, 242, 265, n. 632; Корені та парості: Український генеалогікон. – С. 406, мал.).
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. ІI. – P. 101–102.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том V. – S. 219.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХІ. – S. 125.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 397.

Олег Однороженко