Полоницькі

ПОЛОНИЦЬКІ (Połoniccy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На червоному полі дві срібні стріли та срібна шабля з золотим руків’ям в зірку вістрями вгору; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– нобілітаційний привілей Остафію Полоницькому 1663 р. (LMAB, Sygn. PK 2-17; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 7, k. 57; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 87; Materiały genealogiczne. – S. 95; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 319, n. 813; Кривошея В. Козацька старшина Гетьманщини. – С. 592).
– печатка Василя Полоницького 1700 р. (ІР НБУВ, ф. 1, спр. 62589; спр. 62617; спр. 62645).
– печатка Василя Полоницького 1708 р. (ІР НБУВ, ф. 1, спр. 62647).
– печатка Василя Полоницького 1719 р. (ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 153, арк. 119v; Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 139; Ситий І. Печатки сотенної старшини. – С. 237, мал. 5).
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 139.

печатка Василя Полоницького 1700 р.
печатка Василя Полоницького 1708 р.

Олег Однороженко