Діяльність

Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих – науково-дослідницьке об’єднання, створене задля розвитку в Україні сфрагістики, геральдики, генеалогії, палеографії, нумізматики, історичної географії, картографії, уніформології, зброєзнавства та суміжних з ними дисциплін. До співпраці залучено провідних вітчизняних науковців, які займаються і прикладними дослідженнями, і розвитком теоретичних засад цих важливих галузей історичної науки. Музей Шереметьєвих і заснований при ньому Інститут організовують міжнародні конференції, реалізовують виставкові й видавничі проєкти.

Місія Інституту – популяризація генеалогії, геральдики та сфрагістики в широких колах суспільства і залучення фахових спеціалістів для проведення досліджень у цих галузях

Засновник Інституту, Олексій Шереметьєв
Засновник Інституту, Олексій Шереметьєв

Для популяризації спеціальних історичних дисциплін, надбань вітчизняної історичної школи та встановленню міжнародних контактів проводяться міжнародні наукові форуми, такі як щорічні сфрагістичні конференції (за результатами яких видається «Сфрагістичний щорічник») та «Українські генеалогічні читання», що не мають аналогів в Україні.

В ході першої сфрагістичної конференції, що проходила в листопаді 2010 р. в Києві, було прийнято рішення про започаткування наукового збірника «Сфрагістичний щорічник». Пріоритетними завданнями щорічника є введення до наукового обігу раніше не відомих сфрагістичних пам’яток, публікація матеріалів сфрагістичних конференцій та семінарів, архівних документів, рецензій та оглядів, а також – популяризація сфрагістики, як історичної дисципліни з великим науковим потенціалом. Станом на 2017 р. видано шість збірок, кожна з яких присвячена окремій темі.

Перша сфрагістична конференція

В першому випуску, що побачив світ в жовтні 2011 р., підіймаються питання пов’язані зі сфрагістичною термінологією, теоретико-методологічними засадами сфрагістики, класифікації, збереження та опису печаток.

Другий випуск, що з’явився в 2012 р., був присвячений сфрагістиці та геральдиці Києва і Київської землі. Вміщені у ньому студії охоплюють широкий хронологічний період – від часів Київської Русі до початку ХХ ст. Основу цього випуску склали публікації з описом печаток, що належали представникам різних станів суспільства та установам даного регіону. Більшість описуваних в ньому сфрагістичних пам’яток зберігаються в Музеї Шереметьєвих.

Третій «Сфрагістичний щорічник» надруковано за матеріалами ІІ міжнародної Сфрагістичної конференції «Печатка як форма комунікації (культурний код) від Середньовіччя до Нового часу», що відбулася в Києві 18–20 листопада 2011 р. Основною тематикою четвертого випуску, надрукованого у 2013 р., була «Сфрагістика суспільних груп та корпорацій (інституцій) країн Центрально-Східної Європи». Збірник містить 35 наукових праць, написаних авторами з восьми країн (Україна, Білорусь, Польща, Росія, Чехія, Болгарія, Литва та Молдова) шістьма мовами.

Також, видання ІV випуску «Щорічника» припало на знакові події в світі української сфрагістики – відкриття у Національному музеї історії України у м. Києві виставки «1000 років української печатки». Виставка, організована співробітниками музею Шереметьєвих, на весь світ оголосила про тисячолітній ювілей української печатки. На ній було представлено понад 400 печаток різних епох, які у своєрідний спосіб представляють різні етапи культурного та історичного розвитку України. Цей масштабний захід, що не має аналогів на просторах Центральної та Східної Європи, став результатом плідної чотирьохрічної наполегливої праці.

Каталог виставки “1000 років української печатки”

П’ятий випуск «Сфрагістичного щорічника», не зважаючи на складну політичну ситуацію, анексію Криму та початок війни на Донбасі, було видано, хоч і з невеликою вимушеною перервою, у 2015 р. Вихід цього видання збігся з 80-літтям визначного українського вченого Віталія Олексійовича Гавриленка, якого безперечно можна назвати «патріархом української сфрагістики». Матеріали нового збірники висвітлюють питання, пов’язані з «Образом на печатці», що було головною темою V Сфрагістичної конференції, що відбулася в Києві у листопаді 2013 р. В збірнику представлені статті авторів з України, Білорусі, Польщі, Румунії та Росії. В збірнику представлено проблеми теорії та термінології, комплекси церковних, княжих, особових, корпоративних печаток та сфрагісів державних установ.

До ювілею Віталія Гавриленка було видано також його збірку статей «Шлях до сфрагістики». Ця книга цілком може слугувати хрестоматією для вивчення сфрагістичних та історичних пам’яток. У ній висвітлюється широкий спектр сфрагістичної проблематики – циліндри і скарабеї Стародавнього Світу, геми античності, молівдовули Візантії, давньоруські та козацькі сфрагістичні пам’ятки та цехові печатки. Опубліковано праці з бібліографії, історіографії, питань предмета і методології печаткознавства України, які сприяли оформленню української сфрагістики в окрему галузь серед однопрофільних історичних дисциплін інших країн.

Ще однією важливою подією пов’язаною з іменем вченого стало видання «Ілюстрованого бібліографічного покажчика з української сфрагістики», впорядником якого став Віталій Гавриленко. В покажчику подано літературу з української сфрагістики з кінця ХVІІІ ст., коли в Україні почалося вивчення печаток, і до 2015 р. Бібліографія складена за тематичним принципом, чимало позицій анотовано. Книга складається з двох частин: анотований бібліографічний покажчик праць про українські печатки з кінця ХVІІІ ст. до 1990 р., та сфрагістичні публікації незалежної України за 1991–2015 рр.

Шостий випуск «Сфрагістичного щорічника» вийшов у 2016 р. та був присвячений проблематиці написів на печатках. Він став результатом однойменної сфрагістичної конференції, яка відбулася у Києві 27–29 листопада 2015 р. Дана тема була обрана з метою розпочати предметну розмову щодо інскрипцій на сфрагісах, як важливій складовій печаток. До збірника увійшли 22-і статті дослідників з України, Польщі та Білорусі. Історики здійснили спробу подивитись на інформаційний потенціал легенд печаток у хронологічно-проблемному діапазоні від цивілізації Давнього Єгипту до ХХ ст.

Шоста міжнародна
сфрагістична конференція

У 2013 р. було видано збірку наукових праць, що вміщує матеріали Перших генеалогічних читань, що відбулись у Києві 27–29 травня 2011 р. Це стало визначною подією в розвитку української генеалогії та спеціальних історичних дисциплін взагалі. У збірці вміщено статті, які торкаються різних актуальних проблем родознавства, порушують дискусійні питання та пропонують нові напрямки досліджень. Серед учасників генеалогічного наукового форуму були провідні фахівці з Польщі, Білорусі, Росії та різних міст України (Київ, Харків, Львів, Одеса, Вінниця, Острог, Біла Церква, Дрогобич, Луцьк, Суми, Полтава, Обухів та Севастополь). Видання важливе тим, що актуалізувало проведення досліджень з генеалогії, оскільки починаючи від останніх «Читань пам’яті Вадима Модзалевського» (1997 р.), спеціальних генеалогічних конференцій в Україні не відбувалось.

В 2016 р. побачив світ другий випуск збірки наукових праць «Генеалогія», у якому вміщено матеріали ІІ Українських генеалогічних читань, що відбулись 24–26 травня 2013 р. у Києві. Зазначений науковий захід підтвердив вагомий авторитет, який здобув цей генеалогічний форум. Серед учасників конференції були провідні науковці з Румунії, Польщі, Литви, Білорусі, Росії та різних міст України. Темою читань стала генеалогія соціальних, локальних та етнічних груп України. Доповідями, що прозвучали на конференції, охоплено величезний хронологічний період – від часів Київської Русі до сьогодення. Видання містить рубрики, які умовно можна поділити на три основних блоки: джерелознавство та методологія генеалогічних досліджень; генеалогія соціальних та локальних груп; генеалогія етнічних груп. Традиційно найбільша кількість статей присвячена окремим родам та їхньому внеску у всі галузі життя нашої Батьківщини.

У 2015 р. вийшов унікальний англомовний збірник статей – «Byzantine and Rus` Seals» («Візантійські та давньоруські печатки»), що став результатом спільної роботи дослідників сфрагістики з багатьох країн, таких як: Австрія, Болгарія, Росія, Туреччина, Україна, Франція та Швеція. Вона базується на доповідях представницького міжнародного колоквіуму «Сфрагістичний меридіан: Київ – Корсунь – Константинополь», що відбувся у вересні 2013 р. в Києві та був присвячений різним аспектам вивчення актових печаток Візантії та Давньої Русі.