Олег Однороженко

Однороженко Олег Анатолійович – український історик та громадсько-політичний діяч, доктор історичних наук, член Українського геральдичного товариства, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України.

Біографія

Народився 26 грудня 1974 р. в Харкові, Україна. В 1992 р. закінчив середню школу № 54. Того ж року вступив до Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна на геолого-географічний факультет. В 1994 р. вступає на історичний факультет для отримання другої вищої освіти. В 1999 р. вступає в аспірантуру, у 2003 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Державна і земельна геральдика і сфрагістика Війська Запорозького» (науковий керівник – Володимир Кравченко). 2003–2005 рр. – старший викладач Сумського державного педагогічного університету. 2005–2008 – докторант Інституту української історіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему «Українська родова геральдика доби середньовіччя та раннього модерну (XIV–XVIII ст.)» (науковий консультант – Юрій Мицик). З 2008-го р. до сьогодні – старший науковий співробітник Інституту української історіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського.

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів – спеціальні історичні дисципліни (геральдика, сфрагістика, генеалогія, палеографія, дипломатика, історична географія), історія еліт, середньовічна та ранньомодерна Русь (Україна), історія Великого князівства Литовського і Руського, Молдавського князівства та Речі Посполитої. Автор десяти монографій та близько ста наукових та науково-популярних статей. Співорганізатор київської Міжнародної сфрагістичної конференції. Відповідальний редактор єдиного в Європі спеціалізованого «Сфрагістичного щорічника».

Основні роботи з геральдики та сфрагістики:

Однороженко О. Територіальна геральдика Слобідської України козацької доби (друга половина ХVІІ – середина ХVІІІ ст.). – Харків, 2002. – 72 с.
Однороженко О. Українські державні, земельні та міські печатки козацької доби (кінець ХVІ–ХVІІІ ст.). – Харків, 2003. – 219 с.
Однороженко О. Державна і земельна геральдика і сфрагістика Війська Запорізького. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Харків, 2003.
Однороженко О. Родова геральдика Русо-Влахії (Молдавського господарства) кінця XIV–XVI ст. – Харків, 2008. – 156 с.
Однороженко О. Князівська геральдика Волині се¬редини XIV–XVIII ст. – Харків, 2008. – 180 с.
Однороженко О. Гербовник Вацлава Руліковського: Геральдичні виписи. Zbiór notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego: Notaty heraldyczne. – Харків, 2008. – 96 с.
Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки XV–XVII ст. за матеріалами київських архівосховищ. – Харків, 2008. – 200 с.
Однороженко О. Українська родова геральдика доби середньовіччя та раннього модерну (ХІV–ХVІІІ ст.). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. – Київ, 2009.
Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV–XVI ст. – Харків, 2009. – 312 с.
Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–ХVІ ст. – Харків, 2009. – 320 с.
Однороженко О. Козацька територіальна геральдика кінця ХVІ–ХVІII ст. – Харків, 2009. – 416 с.
Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. – Київ: Темпора, 2011. – 421 с.
Однороженко О., Перкун В. Українські сфрагістичні терміни // Vocabularium internationale sigillographicum. – Bratislava, 2106. – 618 p.
Автор великодержавної концепції історії України, основні тези якої опубліковано в статті: «Звичайна схема» української історії // Український тиждень. – Київ, 2009. – № 52 (113). Частково ця концепція знайшла своє відображення в книзі: Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. – Київ, 2011. – 421 с.

Інші статті та публікації:

Однороженко О. Проекти державних символів України // Четверта наукова геральдична конференція. Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1994. – С. 57–59.
Однороженко О. У справі герба міста Києва // Знак. – 1994. – Ч. 5. – С. 13.
Однороженко О. Проблеми геральдичної термінології // Знак. – 1995. – Ч. 9. – С. 2.
Однороженко Є., Однороженко О. Про зображення на гербі міста Костянтинограда // П’ята наукова геральдична конференція. Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1995. – С. 50.
Однороженко О. Про земельний герб Волині // Шоста наукова геральдична конференція. Матеріали. – Львів, 1997. – С. 58.
Однороженко О. Печатка міста Зінькова // Знак. – 1997. – Ч. 13. – С. 10.
Однороженко О. Джерела української історії. Козацькі часи: полкові, сотенні, міські та містечкові печатки. – Харків, 1998. – 32 с.
Однороженко О. Печатка Війська Запорізького // Знак. – 1998. – Ч. 16. – С. 4.
Однороженко О. Печатка Данила Апостола // Знак. – 1998. – Ч. 17. – С. 3.
Однороженко О. Печатки Слобідської України козацьких часів // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Випуск ІІІ. – Харків, 1998. – С. 138–140.
Однороженко О. Печатки Слобідських полків (середина XVIII ст.) // Знак. – 1999. – Ч. 18. – С. 3.
Однороженко О. Печатки козацької старшини у фондах Інституту рукописів Національної бібліотеки України // П’яті Сумцовські читання. Збірник матеріалів наукової конференції «Музей: історія і проблеми сьогодення». – Харків, 1999. – С. 70–72.
Однороженко О. Декілька сотенних і міських печаток Лівобережної України XVIII ст. // Знак. – 2000. – Ч. 20. – С. 6.
Однороженко О. Сотенні і міські печатки Лівобережної України ХVІІІ ст. // Слов’янський мілітарний альманах. – Полтава, 2001. – Травень. – С. 40–41.
Однороженко О. Печатки козацької старшини другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. // Слов’янський мілітарний альманах. – Полтава, 2001. – Травень. – С. 41.
Однороженко О. Українські територіальна геральдика і сфрагістика козацької доби у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Випуск 556. – Харків, 2002. – С. 14–33.
Однороженко О. Полкові та сотенні печатки Ізюмського полку // Знак. – 2002. – Ч. 27. – С. 4.
Однороженко О. Державні печатки Війська Запорізького другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 10. – Частина 1. – Київ, 2003. – С. 242–274.
Однороженко О. Родовий герб Донців-Захаржевських як зовнішнє відображення процесів формування нової соціальної еліти на землях Слобідської України в козацький період // Матеріали п’ятої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції. – Частина 2. – Суми, 2003. – С. 71–75.
Однороженко О. Українська земельна геральдика ХVІ–ХVІІІ ст. за сфрагістичними джерелами // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 11. – Частина 1. – Київ, 2004. – С. 147–164.
Однороженко О. Земельна та міська геральдика Речі Посполитої в рукописному гербовнику другої чверті ХVІІ ст. // Схід – Захід. – Випуск VI. – Харків – Київ, 2004. – С. 90–100.
Однороженко О. Князівські печатки Волині ХV–ХVІІ століть // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Нова серія. – Том 10. – Харків, 2004. – С. 289–306.
Однороженко О. Родовий герб Донців-Захаржевських як зовнішнє відображення процесів формування нової соціальної еліти на землях Слобідської України в козацький період // Запорозька старовина. – Випуск ІІІ. – Запоріжжя, 2005. – С. 136–139.
Однороженко О. Геральдичні традиції українського козацтва // Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – Том ІІ. – Київ, 2006. – С. 177–214.
Однороженко О. Українська міська сфрагістика ХVІ–ХVІІІ ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Нова серія. – Том 12. – Харків, 2006. – С. 199–230.
Однороженко О. До питання про українські назви родових гербів Корони Польської // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 14. – Київ, 2007. – С. 116–129.
Однороженко О. Українські назви родових гербів Корони Польської // Правобережний гербівник. Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1802–1810 р.р.) / Уклав Є. Чернецький. – Том ІІІ. – Біла Церква, 2007. – С. 159–172.
Однороженко О. До історії української генеалогії та геральдики: Княжі роди XIV–XVII ст. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Випуск VІ. – Львів, 2007. – С. 45–85.

Однороженко О. «Divina Providencia anno 1576: sigilum Ucrainia»: Баторієва легенда і початки державної геральдики Війська Запорозького Низового // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми в дослідженні історії Запорозького козацтва» 11–12 жовтня 2007 р. – Запоріжжя, 2007. – С. 123–138.
Однороженко О. Герб князів Буремльських і Курцевичів // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2008. – № 2. – С. 27–34.
Однороженко О. Родова геральдика Сіверської та Смоленської земель доби середньовіччя (друга половина XIV–XV ст.) // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2008. – № 3. – С. 12–22.
Однороженко О. Герб князів Мосальських // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2008. – № 4. – С. 6–12.
Однороженко О. Родова геральдика Волинської землі в другій половині XIV – першій половині XV ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Випуск 822. – Харків, 2008. – С. 44–50.
Однороженко О. Герб князів Острозьких // Наукові записки. Серія «Історичні науки». Матеріали міжнародної наукової конференції «Князь Василь-Костянтин Острозький в історії України та Європи». – Випуск ХІІІ. – Остріг, 2008. – С. 60–76.
Однороженко О. Герб князів Вишневецьких // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. – Випуск ІІІ. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 106–121.
Однороженко О. Герб князів Полубенських // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2009. – № 2–3. – С. 22–27.
Однороженко О. Герб князів Ружинських // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Нова серія. – Том 13. – Харків, 2009. – С. 243–246.
Однороженко О. Міська геральдика Холмської та Белзької земель ХV–ХVІІІ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. – Випуск 11. – Київ, 2009. – С. 145–162.
Однороженко О. «Звичайна схема» української історії // Український тиждень. – № 52 (113) за 25.12.2009.
Однороженко О. Знаки руської слави // Український тиждень. – № 15 (128) за 16.04.2010.
Однороженко О. Стрічка-фікція // Український тиждень. – № 18 (131) за 07.05.2010.
Однороженко О. Символи волі // Український тиждень. – № 20 (133) за 21.05.2010.
Однороженко О. Русь – Україна // Український тиждень. – № 38 (151) за 19.09.2010.
Однороженко О. Геополітика від Святослава // Український тиждень. – № 47 (160) за 21.11.2010.
Однороженко О. Добрий порядок // Український тиждень. – № 52 (165) за 24.12.2010.
Однороженко О. «Clipearium Teutonicorum» і «Züricher Wappenrolle» та їх значення для вивчення руської державної геральдики другої половини ХІІІ – початку ХІV ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 16. – Київ, 2010. – С. 20–34.
Однороженко О. Руська родова геральдика напередодні та після Люблинської унії: до питання ґенези річпосполитської геральдики // Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў развіцці Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў перыяд ранняга Новага часу. – Мінск, 2010. – С. 135–148.
Однороженко О. Руськая сфрагистика периода позднего Средневековья (XIV – середина XVI в. // Антиквар. – Київ, 2010. – № 11 (48). – С. 38–44.
Однороженко О. Украинские личные печати XVII–XVIII вв. // Антиквар. – Київ, 2010. – № 11 (48). – С. 52–54.
Однороженко О. До історії української генеалогії та геральдики: Княжі роди XIV–XVII ст. (продовженя) // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Випуск VІІІ. – Львів, 2010. – С. 1–34.
Однороженко О. Родова геральдика Війська Запорозького Низового XVIII ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 17. – Київ, 2010. – С. 142–144.
Однороженко О. Битва за історію. 20 років потому // Український тиждень. – № 9 (174) за 04.03.2011.
Однороженко О. Для чужого столу // Український тиждень. – № 37 (202) за 8.09.2011.
Однороженко О. Руська гербова печатка. До питання реконструкції руської (української) сфрагістичної та геральдичної термінології XIV–XVIII cт. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск І. – Київ, 2011. – С. 16–105.
Однороженко О. Родова геральдика Сіверської, Смоленської та Мстиславської земель ВКЛ в XIV–XVІІ ст. // Герольд Litherland. – Горадня – Менск, 2011. – № 18. – С. 4–20.
Белоус Н., Однороженко О. Три века киевской геральдики. Из истории городских печатей и гербов конца XV–XVIII вв. // Антиквар. – Київ, 2012. – № 5 (63). – С. 56–67.
Белоус Н., Однороженко О. Шляхетный мещанин. Печать Василия Ходыки из собрания Музея Шереметьевых // Антиквар. – Київ, 2012. – № 5 (63). – С. 68–70.
Однороженко О. Герби та печатки князів Вишневецьких // Волонтер. – Київ, 2012. – № 5. – С. 54–62.
Однороженко О. Герб Києва в гербовнику Грюненберга // Волонтер. – Київ, 2012. – № 6. – С. 12–14.
Однороженко О. Символи київського самоврядування // Волонтер. – Київ, 2012. – № 6. – С. 16–22.
Білоус Н., Однороженко О. Печатки та герби міста Києва кінця XV–XVIІI cт. у світлі нових джерел // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІІ. – Київ, 2012. – С. 108–142.
Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі XV – першої половини XVII cт. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІІ. – Київ, 2012. – С. 170–256.
Білоус Н., Однороженко О. Геральдика київських міщан другої половини XVІ – першої половини XVII cтоліть // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІІ. – Київ, 2012. – С. 283–296.
Однороженко О. До питання про час польсько-литовського «гербового розбратання» // Średniowiecze Polskie i Powszechne. – Tom VIII. – Katowice, 2012. – S. 238–250.
Однороженко О. Геральдика членів господарської ради великого князя Свидригайла Ольгердовича // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2012. – С. 153–194.
Однороженко О. Українські (руські) печатки литовсько-польської доби / Odnorozhenko O. Ukrainian (Rus) seals in the Lithuanian-Polish period // 1000 років української печатки. 1000 years of ukrainian seal. – Київ, 2013. – С. 99–109.
Однороженко О. Генезис печатки у козацьку добу / Odnorozhenko O. The genesis of seal in the Cossak period // 1000 років української печатки. 1000 years of ukrainian seal. – Київ, 2013. – С. 187–193.
Однороженко О. Західноєвропейські джерела ХІІІ–XIV ст. та походження герба князів Острозьких // Острозька давнина. Науковий збірник. – Випуск ІІ. – Остріг, 2013. – С. 26–42.
Однороженко О. «Сонце Руїни». Печатка гетьмана Петра Дорошенка зі сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих // Волонтер. – Київ, 2013. – № 3. – С. 30–34.
Михайлина Л., Однороженко О., Пивоваров С. Печатка воєводи Богдана. Сфрагістичні знахідки з городища XIV ст. в с. Зелена Липа та їх значення для вивчення історії формування державної геральдики Молдавського господарства // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІV. – Київ, 2013. – С. 119–142.
Алфьоров О., Однороженко О. Печатка воєводи і господаря Стефана І // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІV. – Київ, 2013. – С. 143–157.
Однороженко О. Руські родові герби XIV–XVI ст. як генеалогічне джерело // Генеалогія. Збірка наукових праць. – Випуск І. – Київ, 2013. – С. 395–426.
Однороженко О. Зображення щитів на руських печатках XI–XIІ ст. // Сфрагистический меридиан: Київ – Корсунь / Χερσων – Κωνσταντινουπολισ: Материалы Международного коллоквиума по русско-византийской сфрагистике. – Севастополь, 2013. – С. 60.
Однороженко О. Невикористані шанси Центральної ради // Микулинський І. Під проводом Української Центральної ради. – Чернівці, 2013. – С. 697–700.
Аднарожанка А. Рэестр гербавых пячатак Валовічаў XVI – першай паловы XVII ст. // Unus pro omnibus: Валовічы ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага XV–XVIII ст. / Склад. А. Янушкевіч. Навук. рэд. А. Шаланда. – Мінск, 2014. – С. 108–126.
Однороженко О. «Печать есми свою приложил к сему листу». Памятники украинской (русьской) сфрагистики литовско-польского периода // Антиквар. – Київ, 2014. – № 11 (87). – С. 76–81.
Однороженко О. Зображення щитів на руських печатках XI–XIІІ ст. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск V. – Київ, 2015. – С. 150–267.
Однороженко О. Печатки острозького ордината князя Владислава-Домініка Заславського // Острозька давнина. Науковий збірник. – Випуск ІV. – Остріг, 2015. – С. 35–45.
Однороженко О. Написи на руських гербових печатках кінця XIV – середини XVI ст. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск VІ. – Київ, 2016. – С. 79–205.
Однороженко О. Герби нобілітаційних та гербових привілеїв козацької старшини XVI–XVII ст. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск VІ. – Київ, 2016. – С. 480–608.
Однороженко О. Геральдика князів Острозьких у світлі нововиявлених джерел // Князі Острозькі. Європейський вимір української історії. – Київ, 2017. – С. 98–109.
Однороженко О. Геральдика князів Острозьких у світлі нововиявлених джерел // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7–8 (103). – С. 98–109.
Однороженко О. Козацька Слобожанщина. – Харків, 2017. – 32 с.
Однороженко О. Козацька геральдика. – Харків, 2017. – 32 с.
Однороженко О. Традиції української геральдики. – Харків, 2017. – 32 с.

Електронна пошта Олега Однороженка: rus-ruthenia@ukr.net