Історіографія

Викторовский П.Т. Западнорусские дворянские фамилии, отпавшие от православия в кон. 16 и в 17 вв. – Киев, 1912. – 273 с.

Собчук В. Д. До питання про джерела формування української феодальної знаті (Вихідці з Московської держави серед шляхти Південної Волині) // Волинь незабутня: тези IV регіон. наук.-практ. конф. «Краєзнавчі дослідження з історії Волині. Нові підходи, форми і методи». – Рівне, 1993. – С. 17–19.

Собчук В.Д. Украинская шляхта русского происхождения на юге Волыни во второй половине XVI – первой половине XVII в. // Историческая генеалогия : Ежеквартальный науч. журн. – Екатеринбург-Париж, 1994. – Вып. 4. – 1994. – С. 67–73.

Собчук В Д. Шляхта волинського походження в реєстрі Війська Запорозького 1649 року // В’ячеслав Липинський : Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. – Київ, 1994. – С. 201–213.

Тесленко І. Міщанські і шляхетські роди в Острозі часів Академії (спроба реконструкції персонального каталогу студентів) // Острозька академія XVI-XVII ст. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 233-239.

Тесленко І. Хто є хто в імперії «старого» князя. «Острозька шляхта» // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 119-133.

Чернецький Є. Михалевські герба Корчак з Вовковинець та Олександрівки: легітимаційні документи (1733–1842 рр.). – Біла Церква, 2015. – 184 с.

Чернецький Є. Нащадки рицарів із Савиць: Савицькі герба Сліповрон у Київській губернії. – Біла Церква, 2012. – 120 с.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). – Київ, 1993. – 412 с.

Kurtyka J. Szlachta sandomierska – szlachta europejska. Kilka uwag na marginesie pracy Jana Wroniszewskiego, Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu // Roczniki Historyczne. – Poznań, 2002. – R. LXVIII. – S. 209-228.

Rulikowski W., Radzimiński Z.L. Kniaziowie i szlachta między Sanem, Wieprzem, Bugiem, Prypetią, Dnieprem, Siniuchą, Dniestrem i północnemi stokami Karpat osiedleni. – Kraków, 1880. – T. 1. – 831 s.

Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku. – Warszawa, 1895. – 698 s.