Аксаки

АКСАКИ (Оксаки, Aksakowie, Akszakowie) – шляхетський рід власного герба, у XV–XVІІI ст. – землевласники в Овруцькому і Київському повітах Київського воєводства, Луцькому і Кременецькому повітах Волинського воєводства.

Родове гніздо – село (згодом містечко) Норинськ Овруцького повіту Київського воєводства (нині село Овруцького району Житомирської області). Після втрати резиденції на початку XVII ст. – село Мотовилівка Київського повіту Київського воєводства (нині село Велика Мотовилівка Фастівського району Київської області).

Родина татарського походження, нащадки Федора Аксака, який жив наприкінці XV – на початку XVI ст. Один з його синів Григорій († між 1560 і 1564) залишив у шлюбі з Овдотею Посяговецькою тільки одну дочку. Другий Мартин († після 1569), який і продовжив рід, був слугою і налибоцьким урядником віленського воєводи Миколая Радзивіла «Чорного». Найвідомішим представником фамілії, якому вдалося вибороти для Аксаків міцні позиції в шляхетській корпорації Київського воєводства, був онук Федора Ян Мартинович († 1627) – слуга і київський підвоєвода кн. Василя-Костянтина Острозького (1592-1600), згодом київський земський суддя (1599-1627). Дідич Норинської волості в Овруцькому повіті і Світильнівської і Гуляницької (Мотовилівської) волостей в Київському повіті Київського воєводства, в 1617-1619 рр. посесор Судилківської волості у Кременецькому повіті Волинського воєводства. У шлюбі з Барбарою Клинською народив трьох синів, нащадки яких жили в Речі Посполитій ще наприкінці XVIII ст.

Джерела:
Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Ф. 21, оп. 1, спр. 57, арк. 154-154 зв.; спр. 62, арк. 423-423 зв.; Малиновський И. Сборник материалов, относящихся к истории Панов-Рады Великаго княжества Литовськаго. Добавление. – Томск, 1912. – С. 51.

Література:
Rulikowski E. Opis powiatu Wasylkowskiego pod względem historycznym, obyczajowym i statystycznym. – Warszawa, 1853. – S. 134-136; Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1899. – T. 1. – S. 25-27; Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – Warszawa, 1904. – T. 1. – S. 19-20; Niesiecki K. Herbarz Polski. – Lipsk, 1839. – Т. 2. – S. 15-17; Bobiński W. Województwo kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy. Studium osadnictwa i stosunków własności ziemskiej. – Warszawa, 2000. – S. 190-193, 371-372; Urzędnicy województw kijowskiego i czerniechowskiego XV-XVIII wieku. Spisy / Opr. E. Janas i W. Kłaczewski. – Kórnik, 2002. – S. 55; Білоус Н. Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування. – Київ, 2008. – С. 281; Litwin H. Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569-1648. – Warszawa, 2009. – S. 69-72; Літвін Г. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569-1648). – Київ, 2016. – С. 258-259.

Ігор Тесленко