Андріївська сотня

Печатка від 24.VII.1765:

В полі печатки рослина, навколо якої дві галузки та рослинонодібний візерунок; здолу літера: П.

восьмикутна, розмір 22х19 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1722, оп. 1, спр. 48, арк. 4v, 9v (24.VII.1765, «в Изюмскую полковую канцєлӕрию з Андрєєвской сотєной ратушѣ рєпортъ»).

Олег Однороженко