Чернігівський земський суд

Печатка від 1768–1774 рр.:

В полі печатки орел під короною, в правій лапі тримає довгий хрест; здолу дата: 1768.
Напис по колу: ↓ ПЄЧАТъ СҮДА ЗЄМСКОГо ПОВѢТА ЧЄРНІГоВСКОГО

кругла, розмір 36 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52630.
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 1043, арк. 173v. 1774 р.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 280. 1774 р.

Олег Однороженко