Комісія економії малоросійських маєтностей

Печатка від 1761–1762 рр.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком, на грудях щиток, на якому вершник на коні влучає списом змія.
Напис по колу: ЕӔ ІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ПЕЧАТЬ КОМІСІИ ЕКОНО МАЛОР МАЕТНОС

овальна, розмір 27х24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 626, арк. 163v, 190v, 194v; спр. 655, арк. 32v. 1761–1762 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 277.

Олег Однороженко