Козелець

Печатка від 26.VI.1656:

В полі печатки бароковий щит, на якому біжить козел; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера; ліворуч напис: КОЗЕЦЬ.
Напис по колу: + ПЕчАт ЕГо ЦАРЬСКАГО ВЕЛИЧЕС … М … ТРАТҮ МК

овальна, розмір 36х33 мм.

Джерела:
BN PAU PAN, Rkps 272, k. 9 (26.VI.1656, «с притиснєнємъ пєчати нашоє мѣскоє»).

Публікації:
Гречило А. Печатка міста Козельця з ХVІІ ст. – С. 5–6, мал. 26.VI.1656.
Rimša E. Pieczęcie miast. – S. 485. 26.VI.1656.

Опис магістратської печатки в привілеї від 29.XII.1663:

В полі печатки козел, між рогами якого хрест.
Текст: «… dla pieczętowania wszelkich spraw y extractόw pozwalamy im mieć dwie pieczęcie: iedną dla burmistrza i całego magistratu radzieckiego większą miejską na ktόrej ma być koziołek z rogami małemi, między ktόrymi rożkami ma być wyryty krzyż wyniosły i znaczny, a około tego koziołka i krzyża napis: pieczęć miasta i.k.mci Kozielca, a ta ma zawsze zostawać przy samym burmistrzu».

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 378 («Географическое описаніе города Кіева, сочиненное Кіевскаго гарнизона порутчикомъ Василіемъ Ивановичемъ Новгородцовымъ, съ прибавленіемъ описанія Кіево-Печерской лавры и всѣхъ къ оной принадлежащихъ мѣстъ, разныхъ вѣдомостей о кіевскихъ монастыряхъ и церквахъ и географическаго описанія всего Кіевскаго намѣстничества вообще и со всѣми онаго уѣздами. 1775–1786»), арк. 129 («Городъ Козелецъ. Гербъ сего города: козелъ съ маленькими рожками, съ крестомъ, на бѣлом полѣ изображенный, что значится из привилегіи, данной тогдашнему магистрату королемъ польскимъ Яномъ Казимиромъ въ 1663 году»).
Историческое и топографическое описаніе Кіевской губерніи съ частнымъ описаніемъ городовъ и уѣздовъ оныя и съ приложениемъ картъ какъ губернскои, такъ городамъ и уѣздамъ, сочиненное по высочайшему повелѣнію 1787 года генваря 20 дня // Описи Київського намісництва. – С. 203 («Городъ Козелецъ. Гербъ сего города: козелъ, съ малѣнькими рожками на бѣлом полѣ изображенной, что значится изъ привилегіи, данной тогдашнему магистрату королемъ польскимъ Яномъ-Казѣмѣромъ въ 1663-м году»).
ЦДІАК, ф. 193, оп. 2, спр. 303 («Сокращенное особенное географическое описаніе Кіевской губерніи съ частными краткими жъ описаніями уѣздовъ, ея составляющихъ, съ приложеніемъ при оныхъ губернской и уѣздныхъ картъ. 1787 года генваря дня»), арк. 22 («Городъ Козелецъ. Гербъ сего города: козелъ с маленькими рожками, с крестомъ, на бѣломъ полѣ изображенный, что значится [в] привилеіи, данной тогдашнему магистрату королемъ польскимъ Яномъ Каземиромъ въ 1663-м году»).

Публікації:
Гречило А. Українська міська геральдика. – С. 57.
Пам’ятки історії Східної Європи. – Том V. – С. 358.
Савчук Ю. Українське міське прапорництво. – С. 295.

Опис війтівської печатки в привілеї від 29.XII.1663:

В полі печатки козел, між рогами якого хрест.
Текст: «… drugą zaś pieczęć mniejszą tejże podobnej mieć pozwalamy, a napis w koło: pieczęć wόjtowska Kozielca, a ta powinna zawsze zostawać przy wόjcie».

Публікації:
Гречило А. Українська міська геральдика. – С. 57–58.
Пам’ятки історії Східної Європи. – Том V. – С. 358.
Савчук Ю. Українське міське прапорництво. – С. 295.

Печатка від 1663–1726 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому козел, на спині куля під розширеним хрестиком.
Напис по колу: * * ПЄЧАТЪ МАИЄСТРАТҮ МѢСТА КОЗЄЛЦ

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 22646; ф. 13, спр. 6269. 1682–1726 рр.
ЦДІАК, ф. 129, оп. 1, спр. 2 а, арк. 14v, 16, 21v. 1712–1724 рр.

Публікації:
Винклер П. Гербы городов. – С. 6, мал. 19. 1698 р.
Румянцева В. Історія карбована в гербах. – С. 12. 1663 р.
Румянцева В. Эмблемы земель. – C. 76, мал. 1698 р.
Ситий І. Міські печатки. – C. 8–9, мал. 10. 1665–1688 рр.
Снимки древних русских печатей. – Выпуск I. – С. 69, мал. 1698 р.

Олег Однороженко