Ніжин

Печатка від 1691–1778 рр.:

В полі печатки святий Юрій на коні вліво, влучає списом змія.
Напис по колу: + ПЕЧАТЬ МѢСТА ҮКРАИНОГО • ЕГО ЦРСКОГО ПРЕСВ ВЕЛИЧЕСТВА • НѢЖИНА •

кругла, розмір 57 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 265, арк. 19v; спр. 393, арк. 4v; спр. 15383, арк. 18v; спр. 15957, арк. 3v; спр. 16004, арк. 55v; ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 295v; спр. 699, арк. 252v, 287v; спр. 3757, арк. 21; спр. 5368, арк. 1; спр. 7996, арк. 2v; спр. 8476, арк. 50v, 52v; спр. 8709, арк. 1; ф. 75, оп. 1, спр. 38, арк. 9. 1763–1778 рр.

Публікації:
Винклер П. Гербы городов. – С. 5, мал. 16. 1691 р.
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 289, табл. 4, мал. 6. 1763 р.
Морозов О. Історичний герб Ніжина. – С. 12, мал.
Морозов О., Костенко І. До історії гербів міста Ніжина. – С. 47, мал.
Румянцева В. Эмблемы земель. – С. 53, мал.
Снимки древних русских печатей. – Выпуск I. – С. 74, мал.
Труды Черниговского предварительного комитета по устройству XIV архелолгического съезда. – С. 126.
Цітоу А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 39, мал.
Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание. – С. 245–247.

Печатка від 1782 р.:

Напис по колу: ПЕЧАТЪ ЄѦ ИМПЕРАТОPCКАГО ВЕЛИЧЕСТВА …
В полі печатки святий Юрій на коні вліво, влучає списом змія.

кругла, розмір 32 мм.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 12–13, мал. 20.
Ситий І. Ніжинські печатки. – С. 4, мал.
Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание. – С. 456.

Олег Однороженко