Ніжинський полковий суд

Печатка від 1728–1773 рр.:

В полі печатки на древкові двохвостий прапор, на якому хрестик, за прапором рука в латах, що тримає суддівський жезл, здолу обабіч древка два литавра.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ * СҮДОВАӔ * ПОЛКҮ * НѢЖИНCКОГО

кругла, розмір 33 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 2, спр. 74, арк. 16v; оп. 3, спр. 1190, арк. 37; спр. 2525, арк. 10; спр. 3114, арк. 9; спр. 3588, арк. 92; спр. 4481, арк. 3; спр. 4576, арк. 38; спр. 4646, арк. 6; спр. 4677, арк. 10; спр. 4735, арк. 14; спр. 4885, арк. 18; спр. 16418, арк. 4; ф. 59, оп. 1, спр. 4424, арк. 4; ф. 64, оп. 1, спр. 454, арк. 9v; спр. 462, арк. 15v; спр. 463, арк. 2v, 22v, 26v, 27v; ф. 108, оп. 2, спр. 1127, арк. 2v; спр. 1352, арк. 313v. 1728–1773 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 280. 1770 р.
Лазаревский А. Сфрагистическая заметка. – С. 16. 1741 р.

Олег Однороженко