Синява

Печатка від 30.I.1709–24.XI.1709:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою вістрям вгору.
Напис по колу: PIECZEC MIASTA ICh KR M STZEH

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 299 («прєдъ нами үрӕдомъ мѣскимъ синӕвскимъ прєдъ сотникомъ Тихониємъ Үстиновичомъ и ѿаманомъ Манкомъ Романчүкомъ»), 301 («үрӕдовои мѣскои синӕвскои пєчати»). 30.I.1709–24.XI.1709.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 6, арк. 1.

Олег Однороженко