Військо Запорозьке

Печатка від часів гетьманування Богдана Хмельницького (8.VI.1648–24.V.1651):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ВОИСКА ЄГо КОРОЛЄВЬСКОИ МЛСТИ ЗАПОРОЗЬКОГО

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 57672; ф. 2, спр. 22645. 29.XII.1648–6.X.1649.
НМІУ, СФДМ, РД-4. 8.XI.1649.
ЦДІАК, ф. 159, оп. 1, спр. 4, арк. 2; ф. 1230, оп. 1, спр. 47, арк. 2; ф. 1407, оп. 1, спр. 60; спр. 61; спр. 62; спр. 69 а; ф. КМФ-9, оп. 3, спр. 3. 17.VI.1648–24.V.1651.
AGAD, Varia, Sygn. 34, st. 9. 23.III.1650.

Публікації:
Акты Южной и Западной России. – Том III. – С. 345. 9.IX.1648.
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 274, 281, 474, 596, мал.
Величко С. Літопис. – Том I. – С. 65, 345, мал.
Вечерський В. Гетьманські столиці України. – С. 3, мал.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 307, мал. 242.
Дерево пам’яті. – Випуск II. – Табл., мал.
Дѣйствія прєзѣльной брані. – С. 90 («… но тихъ вписаннихъ въ Козацство имѣній рєєстръ Гєтманъ Запорожскій при пєчати войсковой, зъ подписомъ руки власной, прєдъ новимъ лѣтомъ прислати до насъ маєтъ…»), 92 («Сєго привилєя копѣи старшинамъ роздавано, за пєчатю войсковою, Писарємъ Єнєралнимъ Искористинскимъ, на которихъ руку свою власную Гєтманъ подписалъ тако: Богданъ Хмєлницкій Гєтманъ войска Єго Кролєвской Милости Запорожского»).
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 5–7, n. 7. 8.VI.1648–2.I.1651.
Народная память о казачестве. – С. 172, мал.
Памятники. – Том II. – Табл. 4, мал. 1.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 12.
Україна – козацька держава. – С. 553, мал.
Універсали Богдана Хмельницького. – С. 119–120, n. 49, мал. 24.V.1651.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 154–155, мал. 4, 5.
Хоткевич Г. Два гетьмани. – С. 2, мал.
Чтения Московского общества истории и древностей. – Книга III. – С. 272, мал.
Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – С. 163 («Поляки знайшли в козацькому таборі … численні прапори, між іншим корогва, яку король після його обрання прислав був гетьманові Хмельницькому на ознаку затвердження його гетьманства, а також корогва покійного короля Володислава, яку він надіслав був козакам тоді, коли хотів їх використати на задуманій ним війні проти московитів; ще один прапор, який козаки здобули у поляків 25 минулого червня … Знайдено також велику кількість зброї та силу харчів і скриньку Хмельницького, де була печатка Запорзького Війська та різні листи …»).
Lipiński W. Z dziejow Ukrainy. – Il.

Печатка від часів гетьманування Богдана Хмельницького (24.XI.1651–25.V.1654):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля.
Напис по колу: + ПƐЧАТЬ • ВОИСКА ƐГо КОРОЛƐВЬСКОƐ МІЛОСТІ ЗАПОРОЗКОГо

кругла, розмір 31 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 57674; спр. 57675; спр. 57676; ф. 2, спр. 22080. 19.VII.1652–17.I.1654.
ЦДІАК, ф. 159, оп. 1, спр. 6; ф. 220, оп. 1, спр. 153; ф. 1407, оп. 2, спр. 87; спр. 56; ф. КМФ-9, оп. 3, спр. 11. 20.IV.1652–21.V.1654.
ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 1. 29.III.1653.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 281, мал.
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 7–8, n. 8. 17.V.1652–22.V.1654.
Памятники. – Том II. – Табл. 4, мал. 2.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 12.
Універсали Богдана Хмельницького. – С. 121–147, мал. 24.XI.1651–25.V.1654.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 154–155, мал. 6.

Печатка від часів гетьманувань Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Павла Тетері (1.VII.1654–28.IV.1663):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля.
Напис по колу: + ПЕЧАТЬ ЦРΣКОГо ВЕЛИЧЕΣТВА МАЛОИ РОΣИІ ВОИКА ЗАПОРоз

кругла, розмір 37 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 57677; спр. 57679; спр. 57680; спр. 57681; спр. 57682; спр. 57684; спр. 57687; спр. 58514. 11.X.1654–17.IV.1661.
НМІУ, СФДМ, РД-13, РД-15. 26.II.1661.
НМЛ, Ркк-2642; Ркк-2644; Ркк-2645; Ркк-2646. 2.II.1656–7.II.1660.
ЦДІАК, ф. 133, оп. 1, спр. 13; ф. 143, оп. 1, спр. 3; ф. 145, оп. 1, спр. 2; спр. 3; ф. 154, спр. 4; спр. 5; спр. 6; спр. 7; спр. 9; спр. 11; ф. 157, оп. 1, спр. 5; ф. 159, оп. 1, спр. 7; спр. 8; спр. 9; спр. 10; ф. 165, оп. 1, спр. 2; спр. 3; ф. 220, оп. 1, спр. 157; спр. 159; спр. 162; спр. 164; спр. 166; спр. 168; спр. 169; ф. 1407, оп. 1, спр. 63; спр. 64; спр. 65; спр. 66; спр. 67; спр. 69; спр. 73; спр. 74; спр. 75; спр. 76; оп. 2, спр. 40; спр. 60; спр. 62; спр. 65; оп. 4, спр. 5; спр. 6; ф. 2168, оп. 2, спр. 297. 9.VII.1654–28.IV.1663.
ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 2; спр. 3; спр. 4; спр. 5; спр. 6; спр. 7; спр. 8; спр. 9; спр. 10; спр. 11; спр. 12; спр. 13; спр. 14. 3.X.1655–24.I.1661.
ANK, Pap. 3039, st. 2; Pap. 3040, st. 2; ZR, Rkps 69, st. 1, 5. 6.VIII.1656–10.IV.1662.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 276, 281, мал.
Гавриленко В. Сфрагістично-геральдичні аспекти. – С. 3, мал. 4.
Гречило А. Українська міська геральдика. – С. 55.
Дракохруст Е. К истории войсковых печатей. – С. 8. 4.VIII.1657–18.IX.1657.
Дѣйствія прєзѣльной брані. – С. 151 («… обачє хощу нинѣ увѣдати кто по мнѣ умєршомъ Гєтманомъ отъ Васъ избранъ быти имать, и кому Царского Прєсвѣтлого Вєличєства знамя, булаву Гєтманскую, бунчукъ, пєчать и армати со всѣми припаси имѣю поручити?»), С. 156 («… како иматъ изшєдши въ походъ титулъ свой на писмѣ и унѣвєрсалахъ, сущєй при нємъ пєчати и воинскимъ клєйнотомъ писати?»).
Исторія Русовъ. – С. 141 («За симъ вручены Гетманомъ сыну его клейноды войсковые и печать національная, со всѣми документами и дѣлами письменніми …»).
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 8–11, n. 9, 10, 12, 15. 8.VII.1654–22.IV.1663.
Нос С. Ряд универсалов оборонных. – № 14. – С. 91–92. 16.XI.1658–6.VII.1660.
О початку и причинахъ войны Хмельницкого. – С. 51 («… 1657 … Выговскій козакомъ: проситъ о позволене усего войска – якъ оному на листахъ свой титулъ писати при тихъ клейнотахъ? поневажъ Хмелницкій в дому зоставати будетъ, то оного трудно на листахъ и унѣверсалахъ, выданныхъ з войска, подписовати, – и при томъ писмѣ якъ ся подъписовати при печати войсковой?»).
Памятники. – Том II. – Табл. 4, мал. 3.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 148, мал. 3.V.1656–28.IV.1663.
Ситий І. Печатка Богдана Хмельницького. – С. 3, мал. 3.V.1656–28.IV.1663.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 12–13.
Україна – козацька держава. – С. 518, 550. 2.II.1656–7.II.1660.
Україна – Швеція. – С. 48, n. 27; C. 50, n. 28; C. 60, n. 33; C. 68, n. 37. 10.X.1655–8.X.1657.
Універсали Богдана Хмельницького. – С. 148–238, мал. 1.VII.1654–21.VII.1657.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 156–157, мал. 9. 1654–1663 рр.
Ukraine – Sweden. – Р. 54–55, n. 33; P. 74–75, n. 43. 10.X.1655–8.X.1657.

Печатка від часів гетьманування Якима Сомка (1.IV.1661–2.IV.1663):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля.
Напис по колу: + ПЕЧАТ • ЕГо : ЦАРΣКОГо • ВЕЛИЧЕΣТВА : МАЛОИ : РоΣІИ : ВоІΣКА • ЗАПоРОз :

кругла, розмір 37 мм.

Джерела:
ДАЧО, ф. 133, оп. 1, спр. 5, арк. 55. 28.II.1663.
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54642; спр. 54643. 1.IV.1661–2.IV.1663.

Публікації:
Акты Южной и Западной России. – Том V. – С. 48–49, n. 28. 30.IV.1661.
Окиншевич Л. Рада Старшинська. – С. 279.
Ситий І. До історії гетьманської печатки // Знак. – 2001. – Ч. 23. – С. 4, мал. 28.II.1663.
Ситий І. До історії гетьманської печатки // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2001. – № 3. – С. 23–24, мал. 28.II.1663.

Печатка від часів гетьманування Павла Тетері (2.II.1663–11.III.1663):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ ЕГО КОРОЛЕВЬΣКОИ МЛСТИ ВОИСКА ZАПОРО

кругла, розмір 37 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2077, оп. 1, спр. 5, арк. 3v. 2.II.1663.

Публікації:
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 10, n. 14. 13.II.1663–11.III.1663.

Печатка від часів гетьманування Павла Тетері (9.V.1663–24.VI.1665):

В полі печатки, яке заповнене квіткоподібним візерунком, козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ ВОИСКА • ЕГО : КОРОЛЕВСКОИ • МЛ˜СТИ • ЗАПОРОСКАГО : А ҃ Х ҃ Ѯ ҃ Г ҃ :

кругла, розмір 46 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 58515; спр. 58516. 30.VII.1663–23.XI.1663.
НМЛ, Ркк-2649 (24.VII.1663).
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 174 (20.VI.1664).
AGAD, AKW, Dz. Kozackie, Sygn. 42/99; AZ, Sygn. 467, st. 3, 5, 7, 9, 15, 17, 20, 23, 28, 32, 35; Sygn. 3036, st. 195, 199. 6.VI.1664–20.V.1665.

Публікації:
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 11, n. 16, мал. 2. 9.V.1663–24.VI.1665.
Памятники. – Том II. – Табл. 5, мал. 2. 25.VII.1663–28.VI.1664.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 13.
Україна – козацька держава. – С. 518. 24.VII.1663.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 156–157, мал. 7.

Печатка від часів гетьманування Івана Брюховецького (3.VII.1663–6.VII.1663):

В полі печатки козак, на лівому плечі тримає рушницю, за спиною шабля, в правиці тримає спис.

овальна, розмір 37х35 мм.

Джерела:
НМЛ, Ркк-2648 (5.VII.1663).
ЦДІАК, ф. 143, оп. 1, спр. 7, арк. 1 (3.VII.1663).

Публікації:
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 11, n. 17, мал. 3. 5.VII.1663.
Нос С. Ряд универсалов оборонных. – № 14. – С. 92. 6.VII.1663.
Україна – козацька держава. – С. 518, мал. 5.VII.1663.

Печатка від часів гетьманування Івана Брюховецького (24.X.1663–10.V.1668):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, в правиці тримає спис.
Напис по колу: + ПЕЧАТЬ МАЛОИ РоСІИ ВѢРнОГо ВОИСКА ЕГо ЦАРСКоГо ВЕЛИ • ЗАПОРоΣ •

кругла, розмір 42 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50643; спр. 50662; спр. 50899; спр. 57770; спр. 61905. 24.X.1663–27.I.1667.
НМІУ, СФДМ, РД-73. 19.II.1664.
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 1206; спр. 1207; ф. 146, оп. 1, спр. 7, арк. 1; ф. 154, оп. 1, спр. 12, арк. 1; ф. 159, оп. 1, спр. 20, арк. 2; ф. 220, оп. 1, спр. 180. 24.X.1663–10.V.1668.
AGAD, AKW, Dz. Kozackie, Sygn. 42/100; AZ, Sygn. 3036, st. 204. 15.IV.1664–1665.

Публікації:
Дракохруст Е. К истории войсковых печатей. – С. 14. 28.X.1664–1668.
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 11–12, n. 18, мал. 4. 1663–22.I.1667.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 149, мал. 1668 р.

Печатка від часів гетьманування Петра Дорошенка (20.XI.1665–19.IX.1676):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ * ВОСКА * ЄГО КО * МИ * ЗАПОРОЗКОГО

кругла, розмір 43 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 57645, арк. 3; спр. 61904, арк. 2; ф. 2, спр. 3581, арк. 3v; спр. 3589, арк. 4v. 5.VII.1668–13.VII.1671.
НМІУ, СФДМ, РД-33; РД-118; РД-179. 11.V.1667–13.III.1669.
НМЛ, Ркк-2655 (1669).
ЦДІАК, ф. 133, оп. 1, спр. 28, арк. 1; спр. 29, арк. 1; ф. 180, оп. 1, спр. 6, арк. 4v, 5v; ф. 220, оп. 1, спр. 191. 21.VI.1668–16.XII.1673.
ANK, ZR, Rkps 69, st. 7 (22.VIII.1671).

Публікації:
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 12, n. 19, мал. 5. 20.XI.1665–3.X.1669.
Мариновський Ю. Універсали гетьмана Дорошенка. – С. 70–71. 22.VI.1671–13.VII.1671.
Памятники. – Том II. – Табл. 5, мал. 7.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 150, мал. 1668 р.
Ситий І. Невідомі печатки. – С. 3. 1676 р.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 13.
Україна – козацька держава. – С. 519, 550, мал. 3.IX.1668–1669.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 156–157, мал. 8.

Печатка від часів гетьманування Петра Суховієнка (V.1668–16.I.1669):

В полі печатки лук з двома стрілами.

Публікації:
Акты Южной и Западной России. – Том VII. – С. 84, 154. V.1668.
Акты Южной и Западной России. – Том VIII. – С. 71. 16.I.1669.
Андрусяк М. До історії боротьби. – С. 198. 1668 р.
Бантыш-Каменский Д. История Малой России. – Часть II. – С. 274. 1668 р.
Прокопович В. Сфрагістичні етюди. – С. 91. 1668 р.
Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України. – С. 95–99. V.1668–16.I.1669.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІ. – С. 305. 1668 р.

Печатка від часів гетьманування Дем’яна Ігнатовича (9.III.1669–25.III.1669):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля.
Напис по колу: + ПƐЧАТЪ ВОСКА Ɛ•ГѠ ЦАР : ПРƐС ВЄЛИЧ : ЗАПОРѠЗ :

кругла, розмір 41 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 1208, арк. 1; ф. 152, оп. 1, спр. 2, арк. 2; спр. 3, арк. 1. 9.III.1669–25.III.1669.
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50901, арк. 1; спр. 61906, арк. 3; спр. 61907, арк. 4. 9.III.1669–16.III.1669.

Печатка від часів гетьманування Дем’яна Ігнатовича (12.V.1669–1.VI.1669):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при боці шабля.
Напис по колу: + ПЄЧАТЪ ВОИСКА ЄГО ЦРКОГО ПРЄСВѢТЛОГО ВЄЛИЧЄВА ЗАПОРОЗКоГо

кругла, розмір 37 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 157, оп. 1, спр. 10, арк. 1. 1.VII.1669.

Публікації:
Дракохруст Е. К истории войсковых печатей. – С. 14, табл. 32, мал. 1. 12.V.1669.

Печатка від часів гетьманувань Дем’яна Ігнатовича, Івана Самойловича, Івана Мазепи (22.VIII.1669–27.I.1688):

В полі печатки на основі, яку вкриває трава, козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: + ПЄЧАТЪ МАЛОИ РОССІИ ВОИСКА ЄГО ЦРСКОГо ПРЄСВѢТЛОГо ВЄЛИ : ЗАПОРОЗСКоГо

кругла, розмір 40 мм.

Джерела:
ДАЧО, ф. 133, оп. 1, спр. 4, арк. 351, 352, 353, 355. 19.IV.1670–9.I.1675.
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50468; спр. 53390; спр. 54348; спр. 54350; спр. 57646; спр. 57647; спр. 57651; спр. 57656; спр. 57771; ф. 2, спр. 14043; спр. 14045; спр. 14046; спр. 14047; спр. 14048; спр. 14049; спр. 14050; спр. 14051; спр. 14052; спр. 14053; спр. 14054; спр. 14055; спр. 14056; спр. 14057; спр. 14058; спр. 14060; спр. 14061; спр. 14062; спр. 14063; спр. 14064; спр. 14065; спр. 14066; спр. 14067; спр. 14068; спр. 14069; спр. 14070; спр. 14071; спр. 14072; спр. 14075; спр. 14076; спр. 14077; спр. 14078; спр. 14079; спр. 14080; спр. 14081; спр. 14082; спр. 14083; спр. 14084; спр. 14085; спр. 14086; спр. 14087; спр. 14088; спр. 14089; спр. 14091; спр. 14092; спр. 14093; спр. 14094; спр. 14095; спр. 14096; спр. 14097; спр. 14098; спр. 14099; спр. 14100; спр. 14101; спр. 14102; спр. 14103; спр. 14104; спр. 14105; спр. 14106; спр. 14107; спр. 14108; спр. 14109; спр. 14110; спр. 14111; спр. 14112; спр. 14113; спр. 14114; спр. 14115; спр. 14116; спр. 14117; спр. 14118; спр. 14119; спр. 14120; спр. 14121; спр. 14122; спр. 14123; спр. 14124; спр. 14125; спр. 14126; спр. 14127; спр. 14128; спр. 14129; спр. 14130; спр. 14133; спр. 14134; спр. 14135; спр. 14136; спр. 14137; спр. 14138; спр. 14139; спр. 14140; спр. 14141; спр. 14142; спр. 14143; спр. 14144; спр. 14145; спр. 14146; спр. 14147; спр. 14148; спр. 14149; спр. 14150; спр. 14151; спр. 14152; спр. 14153; спр. 141545; спр. 14156; спр. 14157; спр. 14158; спр. 14159; спр. 14160; спр. 14161; спр. 14162; спр. 14163; спр. 14164; спр. 14166; спр. 14167; спр. 14168; спр. 14206; спр. 14664; спр. 14665; спр. 14668; спр. 14669; спр. 14674; спр. 14739; спр. 14776; спр. 14781; спр. 18227, арк. 8; ф. 8, спр. 1443, арк. 1. 5.I.1670–14.I.1687.
НМІУ, СФДМ, РД-38; РД-41. 25.V.1681–12.IX.1682.
НМЛ, Ркк-2656; Ркк-2657. 17.II.1670–22.IV.1670.
ЦДІАК, ф. 144, оп. 1, спр. 3, арк. 1; ф. 148, оп. 1, спр. 3, арк. 1; ф. 154, оп. 1, спр. 13, арк. 1; ф. 157, оп. 1, спр. 9, арк. 1; ф. 220, оп. 1, спр. 186; спр. 189; спр. 206; спр. 211. 3.IX.1669–10.I.1688.

Публікації:
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – Табл. 7, мал. 3. 1670 р.
Дракохруст Е. К истории войсковых печатей. – С. 10. 10.III.1683–27.I.1688.
Заруба В. Козацькі печатки. – С. 45, мал. 1, 2. 1672–1684 рр.
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 12, n. 20, 21. 7.II.1670–16.VII.1677.
Памятники. – Том II. – Табл. 5, мал. 8.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 149–150, мал. 1670–1688 рр.
Ситий І. Невідомі печатки. – С. 3. 1670–1688 рр.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 13.
Собрание государственных грамот и договоров. – Часть IV. – C. 263–265, n. 78. 14.III.1672.
Україна – козацька держава. – С. 519, 550, мал. 1670–1681 рр.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 156–158, мал. 10. 1670–1677 рр.

Печатка від часів гетьманування Михайла Ханенка (6.XI.1671–9.V.1672):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця, в правиці тримає спис.
Напис по колу: : ПЕЧАТЬ Ѿ ЕГО КОРОЛ • МЛОСТи И РЕЧЫ ПОСПОЛ ВОІСКҮ ЗАПОРО • ДАНА

кругла, розмір 43 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 13490, арк. 63 (9.V.1672).

Публікації:
Гавриленко В. Сфрагістично-геральдичні аспекти. – С. 3, мал. 5. 1671 р.
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 12, n. 22, мал. 7. 6.XI.1671.

Печатка від часів гетьманування Юрія Хмельницького (5.IV.1677–1.II.1679):

В полі печатки князь під короною на коні, в піднесеній руці тримає булаву, над головою коня, яка прикрашена пір’ям, куля під хрестом, поруч козак, який тримає рушницю.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ КНЯЖЄСТВА МАЛОРОСІИСКОИ УКРАИНЫ

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14103, арк. 66 (копія), арк. 66v (копія). 12.IX.1678–1.II.1679.

Публікації:
Акты Южной и Западной России. – Том XIII. – С. 108, n. 23 («У подлинного листа пєчать вєличиною въ полтора єфимка. Въ кругу напєчатано чєловѣкъ на конѣ съ распростєртою рукою; въ рукѣ булава; на головѣ у нєго корона, прєдъ нимъ вышє головы лошадиной, яблоко со крєстомъ. У лошади во лбу пєрьє. Возлѣ конного чєловѣка, у стрємєни, пѣшєй чєловѣкъ съ мушкєтомъ. Кругомъ пєчати написаны слова: Пєчать княжєства Малоросійской Украины»); С. 254, n. 65; С. 258, n. 68; С. 661, n. 152 («А у тѣхъ листовъ подпись и пєчать єго Юраскова»). 5.IV.1677–23.VII.1678.
Бантыш-Каменский Д. История Малой России. – Часть I. – С. 354.
Бантыш-Каменский Д. Источники малороссийской истории. – Часть I. – С. 304.
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 10, n. 13.
Прокопович В. Сфрагістичні етюди. – С. 90.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 13.
Чухліб Т. Козацький устрій Правобережної України. – С. 37.
Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України. – С. 141.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІ. – С. 268.
Rawita-Gawronski F. Ostatni Chmielniczenko. – C. 124.

Печатка від часів гетьманування Юрія Дуки (20.XI.1681–1.VII.1682):

В полі печатки ренесансовий щит, поле якого чотиридільно скошене: в першій частині – голова тура, між рогами якого шестипроменева зірка, праворуч півмісяць з людським обличчям рогами вліво, ліворуч сонце, в другій частині – три чотирипелюсткові квітки, в третій частині – булава, в четвертій частині – орел вліво, що повернув голову вправо, тримає в дзьобі хрест; над щитом забороло під князівською короною, навколо щита намет; обабіч корони дата: •З•Р•П•Ѳ.
Напис по колу: + БоЖЮ • МЛТІЮ • ІО ДҮКА • ВОЄВОД • И ГоПоД • ЗЄМЛЬ МоЛДКО • И ЗЄМЛЬ • ҮКРАИСКОИ

кругла, розмір 55 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 912, оп. 1, спр. 6, арк. 6v (31.I.1682, «для тимъ лѣпшого валiору руку мою подписавши, пєчатъ притиснути росказалємъ … Ӕнич Дракиничь, гєтман Украини господарӕ єго милости наказнiй, рукою [Мѣсто пєчати]», зг. про печ. в короб.).

Публікації:
Прокопович В. Сфрагістичні етюди. – С. 91. 1681 р.
Ситий І. Україно-молдавська печатка // Знак. – 1999. – Ч. 18. – С. 10, мал.
Ситий І. Україно-молдавська печатка // Сіверянський літопис. – 1999. – Ч. 3. – С. 100.
Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України. – С. 162. 20.XI.1681.
Універсали українських гетьманів. – С. 861, n. 17. 31.I.1682.

Печатка від часів гетьманування Юрія Дуки (10.XII.1682):

Поле печатки чотиридільно скошене: в першій частині – голова тура в супроводі півмісяця з людським обличчям рогами вліво і сонця, в другій частині – три чотирипелюсткові квітки, в третій частині – булава, в четвертій частині – орел вліво, що повернув голову вправо, тримає в дзьобі хрест.
Напис по колу: … ІО • ДҮКА … МОЛД • И ҮКРА …

восьмикутна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
AGAD, Pap. 3973 (10.XII.1682).

Печатка від часів гетьманувань Степана Куницького, Андрія Могили, Григорія Івановича, Самійла Самуся (24.VIII.1683–15.VI.1704):

В полі печатки на основі, яку вкриває трава, козак, на правому плечі тримає рушницю, в лівиці тримає щит, на якому орел під короною, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: + ПЕЧАТ ВОиСКА ЕГО КОРОЛЕВСКО МИЛОСТИ ZАПОРОZКОГО

овальна, розмір 52х43 мм.

Джерела:
AGAD, AR, Dz. II, Sygn. 25, st. 202; AZ, Sygn. 3036, st. 279. 1.VI.1684–13.VI.1688.
ASV, Segr. Stato, Particolari 65, f. 407v. 8.V.1684.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 269, мал.
Андрусяк М. До історії правобічних козаків. – С. 260. 4.V.1689.
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – Табл. 7, мал. 4.
Дракохруст Е. К истории войсковых печатей. – С. 20–21, табл. 32, мал. 7.
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 12, n. 23. 1.VI.1684.
Памятники. – Том II. – Табл. 5, мал. 9.
Сергієнко Г. Визвольний рух. – С. 132, 174. 15.VI.1704.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 14.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 154–155, мал. 3.
Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України. – С. 178, 196, 207, 234, 238–239. 24.VIII.1683–15.VI.1704.
Чухліб Т. Гетьман Правобережної України Андрій Могила. – С. 130. 13.VI.1688.
Il sigillo nella storia della civiltà. – P. 105–106, n. 167. 8.V.1684.
Król Jan 3-j Sobieski i jego epocha. – C. 71. 13.VI.1688.
Sella P. I sigilli dell’Archivio Vaticano. – Vol. II. – P. 295–296, tav. CIV, n. 2191. 8.V.1684.

Печатка від часів гетьманування Івана Мазепи (XI.1687–14.VIII.1705):

В полі печатки, на основі, яку вкриває трава, козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: ПЕЧĀ МАЛОИ РОССІИ ВОИСКА Их Ц˜РСКоГо ПРЕСВѢ˜ТЛоГо ВЕЛИЧЕс˜ВА ЗАПОРоЗКОГО

кругла, розмір 45 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50487; спр. 53416; спр. 56262; спр. 57765; спр. 57733; спр. 57780; спр. 57781; спр. 61279; спр. 61280; спр. 62301; спр. 62304; спр. 62308; ф.2, спр. 14272; спр. 14676; спр. 14677; спр. 14678; спр. 14679; спр. 14681; спр. 14682; спр. 14683; спр. 14684; спр. 14685; спр. 14686; спр. 14687; спр. 14688; спр. 14689; спр. 14690; спр. 14691; спр. 14692; спр. 14694; спр. 14695; спр. 14696; спр. 14697; спр. 14698; спр. 14699; спр. 14700; спр. 14701; спр. 14702; спр. 14703; спр. 14704; спр. 14705; спр. 14706; спр. 14707; спр. 14708; спр. 14709; спр. 14710; спр. 14711; спр. 14712; спр. 14713; спр. 14714; спр. 14715; спр. 14716; спр. 14717; спр. 14718; спр. 14719; спр. 14720; спр. 14721; спр. 14722; спр. 14723; спр. 14724; спр. 14725; спр. 14726; спр. 14727; спр. 14728; спр. 14729; спр. 14730; спр. 14731; спр. 14732; спр. 14735; спр. 14736; спр. 14737; спр. 14738; спр. 14740; спр. 14741; спр. 14742; спр. 147434; спр. 14745; спр. 14746; спр. 14747; спр. 14748; спр. 14749; спр. 14750; спр. 14751; спр. 14752; спр. 14753; спр. 14754; спр. 14755; спр. 14756; спр. 14757; спр. 14758; спр. 14759; спр. 14760; спр. 14761; спр. 14762; спр. 14763; спр. 14764; спр. 14765; спр. 14766; спр. 14767; спр. 14768; спр. 14769; спр. 14770; спр. 14771; спр. 14772; спр. 14773; спр. 14774; спр. 14775; спр. 14780; спр. 14782; спр. 14783; спр. 14784; спр. 14788; спр. 14789; спр. 14790; спр. 14791; спр. 14792; спр. 14793; спр. 14794; спр. 14795; спр. 14796; спр. 14797; спр. 14798; спр. 14799; спр. 14800; спр. 14801; спр. 14802; спр. 14803; спр. 14804; спр. 14805; спр. 14806; спр. 14807; спр. 14808; спр. 14809; спр. 14810; спр. 14811; спр. 14812; спр. 14813; ф. 8, спр. 1444, арк. 1. 15.XI.1688–11.II.1705.
ЛННБ, ВР, ф. 103, тека 426 а, арк. 1.
НМІУ, СФДМ, РД-44; РД-69; РД-173; РД-174; РД-3096.
НМЛ, Ркк-2673. 26.IV.1699.
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 214; спр. 217; спр. 219; спр. 228; спр. 230; спр. 231; спр. 235; спр. 237. 29.XII.1689–20.X.1704.
AGAD, Pap. 3051 (18.VIII.1704).
ANK, ZR, Rkps 69, st. 12 (12.I.1690).

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 276, мал. 5.
Величко С. Літопис. – Том II. – С. 353, мал.
Вечерський В. Гетьманські столиці України. – С. 176, мал.
Гавриленко В. Сфрагістично-геральдичні аспекти. – С. 3, мал. 6. 1687 р.
Гальковский Н. Наказной гетман Полуботок. – С. 8.
Гломозда К., Яневський Д. Історичні гербові відзнаки. – С. 51, мал.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 377, мал. 300.
Дракохруст Е. К истории войсковых печатей. – С. 16. 1690–1704 рр.
Заруба В. Гербові знаки. – С. 45, мал. 3.
Історія українського війська. – С. 253, мал.
Історія українського війська. – Частина I. – С. 251, мал.
Каталог історико-мистецької виставки: Гетьман Іван Мазепа. – С. 54–55, мал. 1690–2.III.1701.
Кордт В. Матеріали з Стокгольмського державного архіву. – С. 53–55.
Костюк В. Гадяч – гетьманська столиця. – С. 81, мал. 21.I.1688.
Луців В. Гетьман Іван Мазепа. – С. 77, мал.
Мазепа. – С. 9, мал.
Милорадович Г. Материалы для истории южной Руси. – № 12. – С. 98. 9.VIII.1690.
Національний музей історії України. – С. 76, 194, n. 124. 1690 р.
Національний музей історії України. – Том ІІ. – С. 241, іл. 371. 1690 р.
Наше минуле. – 1918. – Ч. 1. – С. 1, мал.
Оглоблин О. Мазепа і повстання Петра Іваненка-Петрика. – С. 197. 1692 р.
Оглоблин О. Петрик, ханський гетьман України. – С. 72. 1692 р.
Памятники. – Том II. – Табл. 5, мал. 10.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С.150, мал. 1698 р.
Ситий І. Невідомі печатки. – С. 3. XI.1687–1705.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 13–14.
Україна – козацька держава. – С. 419, 519, 550. 1690–1699 рр.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 157–158, мал. 11, 12.
Хоткевич Г. Два гетьмани. – С. 2, мал.
Чухліб Т. Український гетьманат. – С. 136, мал.
Ukraine – Sweden. – Р. 157, n. 115 (використана кошовим отаманом Іваном Мочульським 20.XII.1719); P. 207–209, n. 28 (115).

Печатка від часів гетьманування Івана Мазепи (1705–12.IV.1709):

В полі печатки на основі, яку вкриває трава, козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: ПЕЧĀ МАЛОИ РОССІИ ВОИСКА Его˜ Ц˜РСКоГо ПРЕСВѢ˜ТЛоГо ВЕЛИЧЕс˜ВА ЗАПОРоЗКОГО

кругла, розмір 45 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 57717; спр. 57764. 25.III.1707–1.VIII.1708.
НМІУ, СФДМ, РД-65 (1708).
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 245 (30.VIII.1707).
AGAD, Pap. 3041 (1.III.1706).
ZNiO, DR, n. 1870 (1.X.1707).

Публікації:
Гетьман. Том І. – С. 100, мал. 79; С. 227, мал. 227. 1708–1714 рр.
Гетьман. Том ІІ. – С. 256, мал. 168. 1708–1714 рр.
Дракохруст Е. К истории войсковых печатей. – Табл. 32, мал. 6. 1707 р.
Дядиченко В. Нариси суспільно-політичного устрою. – С. 132. 1714 р.
Каталог історико-мистецької виставки: Гетьман Іван Мазепа. – С. 55, мал. 1.VII.1708.
Крман Д. Подорожній щоденник. – С. 43 («Цей слуга мав чисті аркуші, підтверджені підписом і печаткою свого пана» [переклад]), 70 («[30.III.1709] Іван Іменнований Гетман и Кавалер Рукою Власною М.П. L.S.»), 73 («[12.IV.1709] Коли його секретар цю грамоту одержав і побачив на ній печатку, почав її цілувати і голосно зачитувати» [переклад]).
Прокопович В. Сфрагістичні етюди. – С. 94.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 150, мал. 1705 р.
Ситий І. Невідомі печатки. – С. 3.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 14.
Томашівський С. Словацький висланник на Україні. – С. 345.

Печатка від часів гетьманування Пилипа Орлика (26.IX.1709–20.XII.1721):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця, праворуч – хоругва, бунчук, булава, ліворуч – пірнач, хоругви списи, гармата.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ МАЛОИ РОССІИ СЛАВНОГО ВОИСКА ЗАПОРОЖСКОГО.

кругла, розмір 53 мм.

Джерела:
BCz, Rkps 2893, st. 211 (20.XII.1721).

Публікації:
Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик. – С. 39, мал. 1713 р.
Мазепа. – Том І. – С. 116, мал. 26.IX.1709.
Прокопович В. Сфрагістичні етюди. – С. 97. IV.1710–8.XII.1719.

Печатка від часів гетьманування Івана Скоропадського (18.XI.1708):

В полі печатки, на основі, яку вкриває трава, козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля.
Напис по колу: ПЕЧĀ МАЛОИ РО … ВОИСКА Е ЦРСКоГо ПРЕСВѢºЛоГо ВЕЛИ … ЗАПОРоЗКОГО

кругла, розмір 48 мм.

Публікації:
Дѣйствія прєзѣльной брані. – С. 257 («… которого самъ Государъ Царъ Пєтръ Алєксєєвичъ, будучи на тотъ часъ Монаршою своєю особою зо всѣмъ сигклитомъ въ Глуховѣ, на Гєтманствѣ утвєрдилъ, и булаву и пєчать Войсковую отъ сєбє далъ, – понєже всѣ Войсковіє клєйноти Мазєпа, идучи къ Швєду, зъ собою забралъ»).
Исторія Русовъ. – С. 211 («По чему, въ прсутствіи Государя и его Министроъ, 7 Ноября, выбрали въ Гетманы Полковника Стародубскаго, бывшаго послѣ Маклашевскаго, Ивана Ильича Скоропадскаго, который тогда же отъ Государя и утвержденъ, и ему вручены клейноды войсковые и національные, Гетманское достоинство значущіе, т. е., булава, бунчукъ и печать …»).
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 151, мал.
Ситий І. Невідомі печатки. – С. 3, мал. 1.

Печатка від часів гетьманування Івана Скоропадського (2.XII.1708–23.VI.1714):

В полі печатки, на основі, яку вкриває трава, козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ МАЛОИ РОСІИ ВОИСКА ЄГО ЦРСКОГО ПРЄСВѢТЛОГО ВЄЛІЧЄСТВА ЗАПОРОЖСКОГо *

кругла, розмір 46 мм.

Джерела:
ДАЧО, ф. 133, оп. 1, спр. 4, арк. 354 (11.II.1709).
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53711; спр. 53712; спр. 53715; спр. 55726; спр. 57708; спр. 57710; спр. 57711; спр. 57713; спр. 57714; спр. 57715; спр. 57716; спр. 57718; спр. 57719; спр. 57720; спр. 57721; спр. 57722; спр. 57723; спр. 57724; спр. 57726; спр. 57730; спр. 57732; спр. 57734; спр. 57768; спр. 57788; спр. 61281; ф. 8, спр. 1700; ф. 28, спр. 20; ф. 61, спр. 745; спр. 747. 2.XII.1708–23.VI.1714.
НМІУ, СФДМ, РД-22; РД-70; РД-72. 1710–1714 рр.
НМЛ, Ркк-2679 (8.XII.1708).
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 80, арк. 2; спр. 81, арк. 2; ф. 220, оп. 1, спр. 249; спр. 250; спр. 251; спр. 254; спр. 255; спр. 256; спр. 257. 28.I.1709–22.VIII.1713.

Публікації:
Дракохруст Е. К истории войсковых печатей. – С. 11. I.1709–1714.
Каталог історико-мистецької виставки: Гетьман Іван Мазепа. – С. 57.
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 13, n. 24, мал. 8. 9.XII.1708–22.II.1714.
Памятники. – Том II. – Табл. 5, мал. 11.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 151, мал. 1709 р.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 14.
Україна – козацька держава. – С. 443.
Україна – Швеція. – С. 90, n. 53. 8.XII.1708.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 158–159, мал. 13.
Ukraine – Sweden. – Р. 108, n. 66. 8.XII.1708.

Печатка від часів гетьманувань Івана Скоропадського та Данила Апостола (12.I.1715–20.II.1730):

В полі печатки, на основі, яку вкриває трава, козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ МАЛОи РОССІИ ВОИСКА ЄГО ЦАРСКОГо ПРВѢТЛОГо ВЛЧТВА ЗАПОРОЖСКОГо

кругла, розмір 46 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50802; спр. 50806; спр. 50828; спр. 51280; спр. 52505; спр. 53713; спр. 55740; спр. 55741; спр. 55742; спр. 55780; спр. 56275; спр. 56295; спр. 56997; спр. 57183; спр. 57221; спр. 57709; спр. 57725; спр. 57727; спр. 57728; спр. 57767; спр. 58350; спр. 62047; спр. 62045; спр. 62054; спр. 62057; спр. 62058; спр. 62059; спр. 62060; спр. 62061; спр. 62062; спр. 62063; спр. 62064; ф. 2, спр. 18131; спр. 22651; спр. 22652; ф. 8, спр. 1710; спр. 1724; ф. 28, спр. 28; спр. 39; спр. 41. 22.I.1715–20.II.1730.
НМІУ, СФДМ, РД-21. 1721 р.
НМЛ, Ркк-2726. 22.VIII.1719.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 46, арк. 31; спр. 114, арк. 41; спр. 130, арк. 35; спр. 189, арк. 51; спр. 239, арк. 2; спр. 254, арк. 2; спр. 259, арк. 11; спр. 293, арк. 1; спр. 316 б, арк. 30; спр. 540, арк. 1; спр. 597, арк. 4, 9; спр. 773, арк. 13, 14; спр. 774, арк. 53, 92; спр. 786, арк. 8; спр. 845, арк. 3; спр. 857, арк. 3; спр. 877, арк. 2; спр. 1046, арк. 40v; спр. 1106, арк. 7; спр. 1125, арк. 7; спр. 1177, арк. 4; спр. 1201, арк. 4; спр. 1214, арк. 4; спр. 1251, арк. 6, 7; спр. 1254, арк. 2; спр. 1367, арк. 10; спр. 1368, арк. 3; спр. 1405, арк. 40; спр. 1424 а, арк. 15; спр. 1503, арк. 2; спр. 1564, арк. 4; спр. 1928, арк. 3; спр. 2105, арк. 5; спр. 2113, арк. 3; спр. 2130, арк. 2; спр. 2148, арк. 3; спр. 2230, арк. 9; спр. 2321, арк. 5; спр. 2474, арк. 2; спр. 2551, арк. 7; спр. 2652, арк. 104, 279; спр. 3090, арк. 5; спр. 3279, арк. 9; спр. 3453, арк. 2; спр. 18597, арк. 1 (1726), 2 (1726); ф. 220, оп. 1, спр. 264; спр. 268; спр. 269; спр. 280; спр. 285; спр. 286; спр. 291; спр. 306; спр. 309; спр. 310; спр. 314; спр. 315. 11.II.1715–20.X.1729.

Публікації:
Бантыш-Каменский Д. История Малой России. – Часть III. – С. 456. 17.XI.1720.
Бантыш-Каменский Д. Источники малороссийской истории. – Часть II. – С. 297–300. 17.XI.1720.
Дракохруст Е. К истории войсковых печатей. – С. 11, табл. 32, мал. 2. 12.I.1715–28.VIII.1729.
Исторія Русовъ. – С.233 («… вручены ему отъ Министра клейноды войсковые, на амфитеатрѣ бывшіе, т. е. булава, знамя, бунчукъ и печать національная»).
Краткое описаніе Малороссіи. – С. 312 («… волними голосами Даніла Павловича Апостола, полковника миргородского, въ гетмана избрали октоврыя 1 дня [1727], и дали ему тамъже от министра войсковіе клейноти: булаву и печать, а Коллегія Малороссійская прочъ отступила»).
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 13, n. 25, мал. 9. 15.II.1720–16.III.1722.
Молодик на 1844 рік. – Харків, 1843. – № 8. – Додатки. – С. 4, илл.
Нос С. Ряд универсалов оборонных. – № 16. – С. 109. 5.V.1719.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 151–152, мал. 1715–1729 рр.
Україна – козацька держава. – С. 550, 553, мал. 22.VIII.1719–8.III.1729.

Печатка від часів гетьманування Данила Апостола (13.IV.1730–11.III.1732):

В полі печатки, на основі, яку вкриває трава, козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ МАЛОи РОСИІ ВОІСКА ЕГО ІМПЕРАТОРСКАГО ВЛЧСТВА ЗАПОРОЖс˜КАГО

кругла, розмір 45 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50833; спр. 53750; спр. 53756; спр. 54713; спр. 56318; спр. 62068; спр. 62069; спр. 62071; спр. 62072; ф. 8, спр. 1725. 13.IV.1730–11.III.1732.
НМІУ, СФДМ, РД-3095. 1731 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 43, арк. 37; спр. 153 а, арк. 29, 56v. 8.VII.1730–19.IX.1730.

Публікації:
Дракохруст Е. К истории войсковых печатей. – С. 11, табл. 32, мал. 3. VI.1730–2.VIII.1731.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 152, мал. 1731 р.
Ситий І. Невідомі печатки. – С. 3, мал. 2. 1730–1731 рр.

Печатка від часів гетьманування Данила Апостола та правління гетьманського уряду (17.V.1732–1747, 11.IX.1761):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ МАЛОи РОССІИ ВОІСКА ЕѦ ІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ЗАПОРОЖСКАГО

кругла, розмір 48 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52564; спр. 52580; спр. 52818; спр. 53563; спр. 53564; спр. 55744; спр. 55959; спр. 56322; спр. 56329; спр. 57728; спр. 58233; спр. 60132; спр. 60133; спр. 60134; спр. 60135; спр. 60136; спр. 60137; спр. 60144; спр. 60145; спр. 60146; спр. 60147; спр. 60148; спр. 60149; спр. 60159; спр. 60163; спр. 60189; спр. 60190; спр. 60196; спр. 60197; спр. 60198; спр. 60199; спр. 60200; спр. 60206; спр. 60207; спр. 60208; спр. 60209; спр. 60210; спр. 60211; спр. 61286; спр. 62073; спр. 62074; ф. 2, спр. 25493; ф. 8, спр. 1729; ф. 10, спр. 11450. 17.V.1732–9.VI.1744.
НМІУ, СФДМ, РД-2; РД-25; РД-56; РД-86; РД-1762. 1732–1742 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 2, спр. 76, арк. 2v (1733); оп. 3, спр. 118 а, арк. 41; спр. 761, арк. 33; спр. 2889 а, арк. 41, 42; спр. 3285, арк. 47; спр. 3326, арк. 19v; спр. 4015, арк. 10; спр. 4109, арк. 12; спр. 4568, арк. 48; спр. 4582, арк. 89, 90; спр. 4672, арк. 19; спр. 4826, арк. 21, 58, 59; спр. 4836, арк. 4; спр. 4866, арк. 4; спр. 4888, арк. 17; спр. 4891, арк. 53; спр. 4914, арк. 77, 78; спр. 4986, арк. 4; спр. 5508, арк. 148; спр. 5595, арк. 50; спр. 5614, арк. 50; спр. 5616, арк. 21, 134; спр. 5811, арк. 5; спр. 5952, арк. 6; спр. 6032, арк. 24; спр. 6149, арк. 15; спр. 6185, арк. 2; спр. 6269, арк. 3; спр. 6290, арк. 3, 7; спр. 6408, арк. 28; спр. 6768, арк. 21, 24; спр. 6786, арк. 6; спр. 6789, арк. 94, 95, 96, 97, 131, 182; спр. 6826, арк. 59; спр. 6933, арк. 27; спр. 6973, арк. 3; спр. 6990, арк. 3, 7; спр. 7029, арк. 16v, 17v, 18v, 43v, 71v, 113v; спр. 7246, арк. 167; спр. 7445, арк. 7, 10; спр. 7546, арк. 53; спр. 7563, арк. 57; спр. 7615, арк. 293; спр. 8696, арк. 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29 а, 29 б, 29 в; спр. 14225, арк. 3 (1733); спр. 18719, арк. 102v (1732); спр. 18784, арк. 3 (1744); спр. 19277, арк. 12 (1739); ф. 59, оп. 1, спр. 1071, арк. 102 (1743); ф. 80, оп. 2, спр. 27, арк. 31v, 33v; спр. 29, арк. 37, 42, 67v, 111v; спр. 40, арк. 49; спр. 42, арк. 11; спр. 51, арк. 6v, 24, 27; спр. 61, арк. 24 а; спр. 83, арк. 8; спр. 85, арк. 22, 55, 56; ф. 83, оп. 1, спр. 13, арк. 31; ф. 98, оп. 2, спр. 70, арк. 8v; спр. 98, арк. 803v; ф. 102, оп. 2, спр. 9, арк. 18v; спр. 18, арк. 7, 139, 151v; спр. 37, арк. 6v, 8v, 21v; спр. 38, арк. 37v, 56v; спр. 39, арк. 23; спр. 42, арк. 7, 21; спр. 44, арк. 4v, 7v, 28v, 32v, 43v, 44v, 79v, 128v; спр. 64, арк. 16; спр. 93, арк. 24, 30; спр. 108, арк. 5v, 23v; спр. 121, арк. 14v; ф. 108, оп. 2, спр. 33, арк. 37 аv; спр. 37, арк. 7v; спр. 50, арк. 24 а, 26v, 27v, 39v, 40v; спр. 51, арк. 18 а, 27 аv; спр. 61, арк. 6 а, 23 а; спр. 67, арк. 13v; спр. 69, арк. 11v; спр. 75, арк. 3v; спр. 78, арк. 50v; спр. 82, арк. 38 аv; спр. 121, арк. 14v; ф. 220 оп. 1, спр. 321; спр. 325. 1732–1747 рр.
ANK, ZR, Rkps 69, st. 18 (27.VIII.1732).

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 275, n. 1. 1735–1747 рр.
Дракохруст Е. К истории войсковых печатей. – С. 18–19, табл. 32, мал. 4. 17.V.1732–31.X.1732.
Каменцева Е. Две украинские печати. – С. 204, мал. 1.
Лазаревский А. Сфрагистическая заметка. – С. 8–10. 1735 р.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 152, мал. 1742 р.
Ситий І. Невідомі печатки. – С. 3. 11.IX.1761.
Уваров А. Печать Войска Малороссийского (середины ХVІІІ века) // Записки императорского археологического общества. – Том ІІІ. – Москва, 1851. – С. 160–162.
Уваров А. Печать Войска Малороссийского (середины ХVІІІ века) // Сборник мелких трудов. – Том ІІ. – Москва, 1910. – С. 194–195.
Фоменко В. Військові печатки запорожців. – С. 158–159, мал. 14.

Печатка від часів правління гетьманського уряду та гетьманування Кирила Розумовського (1747–6.VII.1767):

В полі печатки, на основі, яку вкриває трава, козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: ЕѦ ІМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА МАЛОРОССИСКОГО ЗАПОРОЖCКОГО ВОИСКА ПЕЧАТЬ

кругла, розмір 47 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50523; спр. 50524; спр. 50525; спр. 50526; спр. 51331; спр. 55800; спр. 56341; спр. 56352; спр. 59340; спр. 61227; спр. 61288; спр. 62125; ф. 8, спр. 1737; спр. 1738; спр. 1739; спр. 1741; ф. 10, спр. 11449; ф. 61, спр. 759. 1748–1762 рр.
НМІУ, СФДМ, РД-1; РД-28; РД-58; РД-59; РД-3697; РД-7624; РД-7630. 1748–1764 рр.
НМЛ, Ркк-2729 (3.VIII.1751).
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 8715, арк. 123, 222; спр. 8729, арк. 21; спр. 8739, арк. 13, 14, 15, 16, 17; спр. 8859, арк. 107, 108; спр. 8865, арк. 2, 8; спр. 8920, арк. 4; спр. 9109, арк. 45; спр. 9315, арк. 2; спр. 9371, арк. 4; спр. 9439, арк. 4; спр. 9461, арк. 12; спр. 9752, арк. 261 а; спр. 10273, арк. 13; спр. 10291, арк. 40; спр. 10488, арк. 32, 113, 114, 115; спр. 10553, арк. 17; спр. 11460, арк. 34; спр. 11721, арк. 111; спр. 11780, арк. 22; спр. 11818, арк. 18, 19; спр. 11997, арк. 62, 72; спр. 12186, арк. 6; спр. 15776, арк. 7; спр. 16779, арк. 9; спр. 16824, арк. 5; спр. 18876, арк. 2; спр. 19059, арк. 1; ф. 59, оп. 1, спр. 4452, арк. 3; спр. 4740, арк. 1; ф. 57, оп. 1, спр. 435, арк. 157 аv, 407 зv, 416 дv, 436 гv, 449 аv, 461 бv; ф. 63, оп. 1, спр. 29, арк. 5v; спр. 127, арк. 9v; ф. 64, оп. 1, спр. 116, арк. 28; спр. 473, арк. 14; спр. 480, арк. 1; спр. 484, арк. 59v; спр. 491, арк. 1v, 14v, 20v; спр. 536, арк. 17v; спр. 537, арк. 69v; спр. 539, арк. 2v, 37v, 38v; ф. 75, оп. 2, спр. 72, арк. 3v; ф. 80, оп. 2, спр. 113, арк. 19v; спр. 116, арк. 31v, 143; спр. 120, арк. 34v; спр. 131, арк. 5v; спр. 225, арк. 42v; спр. 276, арк. 143v; спр. 331, арк. 225v; ф. 94, оп. 2, спр. 65, арк. 70; ф. 96, оп. 2, спр. 23, арк. 31v; спр. 31, арк. 100; ф. 98, оп. 2, спр. 231, арк. 4v; спр. 243, арк. 10v; спр. 308, арк. 55v; спр. 333, арк. 258v; ф. 108, оп. 1, спр. 81, арк. 11v; оп. 2, спр. 134, арк. 163v; спр. 153, арк. 19 аv; спр. 155, арк. 83v; спр. 156, арк. 14v, 86v, 121v; спр. 157, арк. 48 аv; спр. 158, арк. 70v, 123v, 155v; спр. 162, арк. 6v, 10v; спр. 164, арк. 4v, 9v, 24v, 37v; спр. 168, арк. 70v; спр. 173, арк. 43v, 71v, 78v, 79v, 83v; спр. 178, арк. 23v; спр. 192, арк. 287v; спр. 198, арк. 61v; спр. 215, арк. 503v; спр. 220, арк. 64; спр. 254, арк. 36v; спр. 264, арк. 20v; спр. 314, арк. 43v; спр. 326, арк. 31v, 102v, 144v; спр. 340, арк. 3v; спр. 343, арк. 5v, 15v, 73v; спр. 347, арк. 11v; спр. 349, арк. 36v; спр. 353, арк. 35v; спр. 360, арк. 12v, 19v; спр. 381, арк. 21v, 24v; спр. 387, арк. 407v, 552v, 553v; спр. 400, арк. 105v; спр. 420, арк. 5v; спр. 423, арк. 10v; спр. 434, арк. 2v, 9v, 101v; спр. 435, арк. 12v, 32v, 60v; спр. 436, арк. 23v; спр. 438, арк. 81v, 83v; спр. 471, арк. 133v, 135v, 151v; спр. 479, арк. 14v; спр. 489, арк. 6v; спр. 491, арк. 70v; спр. 497, арк. 90v; спр. 502, арк. 195v, 202v, 207v; спр. 507, арк. 2v; спр. 520, арк. 5v, 44v, 47v; спр. 550, арк. 271v; спр. 556, арк. 76v; спр. 596, арк. 275v; спр. 607, арк. 118v; спр. 630, арк. 75v, 96v; спр. 645, арк. 9v, 47v; спр. 648, арк. 13v; спр. 649, арк. 32v; спр. 659, арк. 38v, 108v; спр. 677, арк. 211v; спр. 711, арк. 14v, 15v; спр. 719, арк. 2v; спр. 733, арк. 23v; спр. 746, арк. 237v, 279v, 299v; спр. 786, арк. 33v; спр. 793, арк. 9v; спр. 794, арк. 108v; спр. 795, арк. 33v; спр. 836, арк. 225v, 281v, 535; спр. 855, арк. 20v; спр. 1006, арк. 20v; спр. 1847, арк. 9v; ф. 128, оп. 1, спр. 27, арк. 61v; ф. 206, оп. 3, спр. 3634, арк. 46, 47; ф. 220, оп. 1, спр. 370, арк. 1, 2, 3. 1747–6.VII.1767.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 123, мал. 1748 р.
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 275, n. 2, табл. 1, мал. 1.
Історія українського козацтва. – Том І. – Табл. 1748 р.
Національний музей історії України. – С. 77, 194, n. 125. 30.VI.1748.
Національний музей історії України. – Том ІІ. – С. 242, 330, n. 372. 30.VI.1748.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 152, 154, мал. 1752 р.
Старинные акты. – С. 257. 16.I.1752.
Україна – козацька держава. – С. 550. 1751 р.
Шамрай С. До історії Баришполя. – С. 120. 14.I.1752.

Печатка від часів гетьманування Кирила Розумовського (1751–15.XII.1766):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: ЕЯ ІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА МАЛОРОССІИСКАГО ЗАПОРОЖCКАГО ВОИСКА ПЕЧАТЬ

кругла, розмір 86 мм.

Джерела:
ДАЧО, ф. 133, оп. 1, спр. 4, арк. 357; ф. 674, оп. 1, спр. 47, арк. 1; спр. 108, арк. 3. 26.VII.1757–11.XI.1760.
ІР НБУВ, ф. 10, спр. 11448; ф. 137, спр. 7, арк. 1. 30.XII.1753–15.XII.1766.
НМІУ, СФДМ, РД-8 (1757).
НМЛ, Ркк-2734 (26.I.1766).
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 375, арк. 1, 2, 3; спр. 384; спр. 413. 9.I.1755–4.X.1763.

Публікації:
Дракохруст Е. К истории войсковых печатей. – С. 15, табл. 32, мал. 5. 12.IV.1760.
Каталог колекції документів. – С. 113, n. 413, мал. 4.X.1763.
Національний музей історії України. – С. 77, 194, n. 126. 1757 р.
Національний музей у Львові. Альбом. – С. 108, n. 72. 1757 р.
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 154, мал. 1753 р.
Ситий І. Невідомі печатки. – С. 3. 1753–1765 рр.
Україна – козацька держава. – С. 496, 550. 1760–26.I.1766.

Печатка від часів гетьманування Кирила Розумовського (I.1762):

В полі печатки козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: П ЕГО ІМПЕРАТОРСКОГО * ВЕЛИЧЕСТВА * МАЛОРОССІИСКОГО * ЗАПОРОЖСКОГО * ВОИСКА *

кругла, розмір 70 мм.

Публікації:
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки. – С. 154, мал.
Ситий І. Невідомі печатки. – С. 3, мал. 3.

Печатка від часів гетьманування Кирила Розумовського (1762 р.):

В полі печатки, на основі, яку вкриває трава, козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: ЕГО ІМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА … ПЕЧАТЬ

кругла, розмір 45 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 637, арк. 42v (1762).

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 275–276, n. 3.

Печатка від часів другої Малоросійської колегії (29.X.1767–1781):

В полі печатки ренесансовий щит, на якому двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю, на грудях під князівською короною п’ятидільний щиток: в першій частині – ангел (герб Київського князівства), в другій частині – орел (герб Чернігівського князівства), в третій частині – мур (герб Сіверського князівства), в четвертій частині – вежа (герб Переяславського князівства), в п’ятій частині – дуб (герб Стародубського князівства); за щитом мантія під імператорською короною.

овальна, розмір 47х42 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 55812; ф. 135, спр. 37, арк. 1; спр. 38, арк. 1; спр. 39, арк. 1. 1769–23.XI.1777.
НМІУ, СФДМ, РД-7628.
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 4740, арк. 1; спр. 5559, арк. 1; спр. 9427, арк. 4; ф. 61, оп. 1, спр. 97, арк. 25; спр. 102, арк. 6; ф. 57, оп. 1, спр. 434, арк. 94, 111 аv; ф. 63, оп. 1, спр. 97, арк. 25; ф. 64, оп. 1, спр. 57, арк. 21v; спр. 498, арк. 9v, спр. 525, арк. 93v; ф. 94, оп. 2, спр. 108, арк. 17; ф. 102, оп. 2, спр. 64, арк. 12v; ф. 108, оп. 1, спр. 96, арк. 3v; оп. 2, спр. 792, арк. 67; спр. 887, арк. 15v; спр. 992, арк. 72v; спр. 994, арк. 16v, 26v; спр. 995, арк. 32v; спр. 999, арк. 107v; спр. 1006, арк. 6v; спр. 1023, арк. 350v; спр. 1036, арк. 14; спр. 1086, арк. 16v; спр. 1108, арк. 505v, 507; спр. 1111, арк. 2; спр. 1114, арк. 201, 238, 242; спр. 1119, арк. 4v; спр. 1134, арк. 19v; спр. 1143, арк. 259v, 323v; спр. 1151, арк. 27v; спр. 1169, арк. 8v; спр. 1175, арк. 99v; спр. 1205, арк. 9, 10v; спр. 1216, арк. 60v; спр. 1224, арк. 6v; спр. 1242, арк. 29v; спр. 1247, арк. 8v; спр. 1272, арк. 2v; спр. 1326, арк. 2; спр. 1493, арк. 13v; спр. 1689, арк. 114; ф. 763, оп. 1, спр. 467, арк. 6v, 7v, 31, 40, 78. 29.X.1767–1781.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 276.

Олег Однороженко