Сфрагістичний щорічник, випуск ІV

Четвертий випуск «Сфрагістичного щорічника» підготовлено на основі матеріалів ІІІ Міжнародної сфрагістичної конференції, що відбулася в Києві 16-18 листопада 2012 р. Тематика збірника зосереджена довкола різноманітних аспектів «Сфрагістики суспільних груп та корпорацій (інституцій) країн Центрально-Східної Європи». Видання розраховане на сфрагістів, істориків та всіх зацікавлених.

Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: П. С. Сохань (гол. ред.), О. О. Маврін (заст. гол. ред.), О. Є. Шереметьєв (заст. гол. ред.), О. А. Однороженко (відп. ред.), В. П. Перкун (заст. відп. ред.), Н. О. Білоус (літ. ред.), В. А. Брехуненко, А. Б. Гречило, М. М. Капраль, Ю. А. Мицик, В. В. Поліщук, І. А. Тесленко, В. В. Томазов, А. О. Сова, В. І. Ульяновський, О. А. Алфьоров (відп. секр.). НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих. – Вип. IV. – К., 2013. – 565 с.

Зміст:

Вступне слово …3

Теорія і методика сфрагістики, проблеми термінології

Гавриленко В. Циліндричні печатки Стародавньої Месопотамії та їх глиняні відбитки (матеріали до підручника) …5
Мазепа О. Питання геральдичної термінології у виданні “Заміток” Українського Генеалогічного і Геральдичного Товариства …26

Державно-династична сфрагістика

Ульяновский В. Новая булла Феофано Музалон и загадка “архонтессы Росии”: почти крамольные заметки историка на сфрагистическую тему …54
Филипчук О. Володимир Мономах і візантійська політична культура …88
Аргюхін О. Іконографічні зміни зображень на княжих буллах династії Мономаховичів XI–XIII ст. …95
Эйдель Е. К вопросу о датировке женских древнерусских печатей на примере контрмаркирования буллы Ефросинии Полоцкой из коллекции Алексея Шереметьева …108
Михайлина Л., Однороженко О., Пивоваров С. Печатка воєводи Богдана. Сфрагістичні знахідки з городища XIV ст. в с. Зелена Липа та їх значення для вивчення історії формування державної геральдики Молдавського господарства …119
Алфьоров О., Однороженко О. Печатка воєводи і господаря Стефана І …143
Hlebionek М. Pieczęcie polskich królewiczów …158

Церковна сфрагістика

Тигунцев Ю. Власть и Церковь в Киевской Руси XI–XII вв. Один взгляд на проблему взаимоотношений по сфрагистическим матеріалам …185
Галубовіч В. Тыпалогія выяў пячатак полацкіх уладыкаў XII – першай паловы XVI стагоддзя …191
Tomąš Krejčík, Richard Psík. Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů Olomouckých v historickém vývoji …205
Pokora P. Pieczécie średniowiecznych biskupów kijowskich obrządku łacińskiego …211
Денисова Т. Гербові та агіографічні печатки ієрархів Української Греко-Католицької Церкви …218
Перкун В. Агіографічні сюжети католицьких парафіяльних печаток Луцько-Житомирської та Кам’янецької дієцезії XIX – початку XX ст.: вибрані приклади …245

Сфрагістика установ, корпорацій та інституцій

Кулаковський П. Роль печатки у практиці Руської канцелярії …260
Шаланда А. Земскія пячаткі Вялікага княства Літоўскага у XVI–XVIII ст.: аснаўныя тыпы …277
Piech Z. Pieczęcie Uniwersytetu Krakowskiego, Wileńskiego і Lwowskiego w ostatniej ćwierci XVIII і w XIX wieku …299
Андриеш-Табак С. Коллекция матриц печатей Национального архива Республики Молдова …322
Сова А. Використання печаток організацією “Пласт” на Волині у 1920-их роках …336
Сварник I. Печатки українських установ у Канаді з книжкового фонду Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки …350

Сфрагістика суспільних груп

Alfiorov О. Some new lead seals are from Archive of Kherson (collection of Oleksii Sheremetiev) …360
Йорданов И. Взаимоотношения Киевской Руси, Византии и Болгарии X-XII вв. Значение сфрагістики …368
Wojcik М. Pieczécie żon rycerzy śląskich w dobie przedhusyckiej …376
Друнгилас Й. Клеймение коней и клейма в актах войта города Ковно (60-е годы XVI века) …394
Шаланда А. Невядомыя гербы менскай шляхты ў XVI ст. …411
Семянчук Г. Агульнае і асаблівае ў шляхецкай геральдыцы Гарадзенскага павета другай паловы XVI – пачатку XVII ст. …424
Яцкевіч 3.Пячаткі мяшчанаў Беларусі XVI–XVIII ст.: прававы і тэрміналагічныя аспекты …434
Ситий I.Печатки ніжинських греків …446
Яровая Е.Печати российского купечества XIX века из собрания Н.Ф. Романченко …467

Особова сфрагістика

Смычков К. Несколько византийских печатей с фамильными именами (по материалам частного собрания) …476
Янушкевіч А. Загадка гербавых пячатак 1578 і1580 г. першага кіеўскага кашталяна Паўла Іванавіча Сапегі …484
Галубовіч В.Праблема родавага герба на пячатках Яна Лісоўскага, полацкага падваяводы (1625–1646) …496
Пчелов Е.Гербовые печати Ганнибалов: семантика емблем …512
Зверев С.Печать командора Мальтийского Ордена Николая Петровича Резанова (1764–1807) …522

Скорочення …529
Анотації …531
Відомості про авторів …562

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com