Шлях до сфрагістики, Гавриленко В. О.

У книзі представлено науково-творчий доробок відомого українського дослідника сфрагістики Віталія Гавриленка. Публікуються праці з бібліографії, історіографії, питань предмета і методології печаткознавства України, які сприяли оформленню української сфрагістики в окрему галузь серед однопрофільних історичних дисциплін інших країн. Висвітлюється широкий спектр сфрагістичної проблематики: циліндри і скарабеї Стародавнього Світу, геми античності, молівдовули Візантії, давньоруські та козацькі сфрагістичні інсигнії, цехові печатки. В цьому плані книга вибраних праць Віталія Гавриленка – своєрідна хрестоматія для вивчення сфрагістичних і геральдичних пам’яток. Розрахована на фахівців сфрагістики, працівників архівів і музеїв, колекціонерів, студентів вузів, усіх, хто цікавиться історією, культурою, мистецтвом.

Гавриленко В. О. Шлях до сфрагістики / Наук. ред., упоряд. А. Гречило. Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Українське геральдичне товариство; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих. – Київ; Львів, 2014. – 328 с.

Зміст:

Зміст …3
Гречило А. Наукова діяльність Віталія Гавриленка на ниві сфрагістики …5

Розділ І. Історіографія, печаткознавство
Про предмет, методи і завдання сфрагістики …17
Дослідження зі сфрагістики дорадянського періоду (Історіографічно-бібліографічний огляд) …25
Радянські дослідження зі сфрагістики (Історико-бібліографічний нарис) …38
Нагромадження сфрагістичних знань з давніх часів до середини XIX ст. Початок української сфрагістики …45
Історіографія української сфрагістики другої половини XIX ст. …54
Основні тенденції і напрямки розвитку української сфрагістики періоду імперіалізму …68
Українська сфрагістика кінця XIX ‒ початку XX ст. …69
Джерело історії …80
Сфрагістика [стаття з енциклопедії] …81

Розділ II. Візантійська сфрагістика
До історії дослідження візантійської сфрагістики …89
Византийская сфрагистика в отечественной историографии (Библиографический указатель) …91
Византийская сфрагистика в дореволюционной историографии России …99
Візантійські печатки та їх ремінісценції у сфрагістичній практиці Київської Русі …108

Розділ III. Печатки княжої доби
Вислі свинцеві булли з Пліснеська: факти і гіпотези …121
[Рец. на:] В. Л. Янин. Актовые печати Древней Руси Х‒ХѴ вв. Т. 1: Печати X ‒ начала XIII вв. ‒ 326 с., илл.; Т. 2: Новгородские печати ХІІІ‒ХѴ вв. ‒ 369 с., илл. ‒ Москва, 1970 …147

Розділ IV. Цехові печатки
Цехові печатки XIV ст. як джерело до історії цехів м. Львова …151
Імена майстрів [печаток] – невідомі …155
Львівські цехові печатки ХІѴ-ХѴ ст. та питання про час їх виникнення …156
Печатки ремісничих цехів Кам’янця-Подільського …167
Сфрагістичні пам’ятки ремісників …169
Середньовічна цехова геральдика та питання про використання її для репрезентації місцевого виробництва в умовах ринкових відносин …170
Джерелознавчі аспекти печаток львівського гончарного цеху …172
Зацікавленим поглядом …174
Печатки купецьких організацій Львова з фаховою символікою …177
Спроба визначення емблеми цеху золотарів: сиґіллограма …179
Гербові емблеми львівських деревообробних цехів …181
Символіка цехового шкіряного промислу міста Львова …194
Опис львівських цехових печаток та ціх XIV‒XVIII ст. …196
Фаховий колорит львівських цехових печаток кінця XVIII ‒ 1 пол. XIX ст. …208

Розділ V. Козацькі печатки
Невідомий універсал і найдавніша козацька печатка гетьмана Григорія Лободи з 1595 р. …219
Образний світ козацької сфрагістики …223
Печатки Війська Запорозького ‒ невід’ємний атрибут козацької державності …224
Сфрагістичні пам’ятки козацької державності: першооснова і ґенеза …229
Печатки з написом “копія” у системі комунікаційних координат козацької сфрагістики …237

Розділ VI. Матеріали до підручника сфрагістики
Український підручник сфрагістики ‒ вимога часу …257
Теоретико-методологічні засади сфрагістики …260
Про використання цехової емблематики та символіки при вивченні історії України в технічних вузах …278
Українська сфрагістика: Програма спецкурсу для студентів історичного факультету …280
Циліндричні печатки та їх глиняні відбитки стародавньої Месопотамії …287

Бібліографічний покажчик публікацій В. О. Гавриленка (1961‒2014) …302
Іменний покажчик …315

Ціна: 100 грн.

Для придбання звертайтесь за адресою електронної пошти: sigillum.ua@gmail.com