Генеалогія. Збірка наукових праць, випуск ІІ

Збірка наукових праць вміщує матеріали Других Українських генеалогічних читань, що відбулися в Києві 24‒26 травня 2013 р. Видання розраховане на фахівців у галузі генеалогії та суміжних спеціальних історичних дисциплін, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю.

Генеалогія. Збірка наукових праць. – Вип. ІІ: Генеалогія соціальних, локальних та етнічних груп України: джерела, методи дослідження, звʼязок із соціальною історією / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк (заст. гол.), О. Є. Шереметьев (заст. гол.), В. В. Томазов (відп. ред.), О. А. Алфьоров, Я. В. Верменич, А. Б. Гречило, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, М. Ф. Котляр, О. А. Однороженко, В. П. Перкун, О. П. Реєнт, В. І. Ульяновський; Упорядн. В. В. Томазов. НАН України. Інститут історії України; Інститут спеціальних історичних дисциплін музею Шереметьєвих. – К.: ВД “Антиквар”, 2016. – 390 с.

Зміст:

Від редколегії …3

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА МЕТОДОЛОГІЯ
ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Леонтій Войтович. Невикористані інформаційні можливості джерел для дослідження генеалогії Рюриковичів на прикладі біографії князя Лева Даниловича …7
Ірина Ворончук. Актова документація судово-адміністративних установ XV‒XVII cт. як джерело генеалогічних досліджень (на матеріалах ранньомодерної Волині) …19
Андрій Гречило. Облікові картки військовиків Австро-Угорської армії як генеалогічне джерело (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Львові) …35
Михаил Катин-Ярцев. Документы офицерского лагеря в Гельмштедте (Германия) как источник для реконструкции биографий жителей Украины …39
Сяргей Рыбчонак. Да проблемы класіфікацыі крыніц па генеалогії шляхты ВКЛ і Рэчы Паспалітай …57
Аляксей Шаланда . Складаныя гербы шляхты ВКЛ у другой палове XVI‒XVII cт. як крыніцы па генеалогії …69

ГЕНЕАЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ ГРУП
Герман Брэгер . Невядомы документ пра паэта першай паловы XVII ст. Самуеля Доўгірда з Пагоўя і яго радавод …85
Олексій Вінниченко . Доведення шляхетства на сеймиках Руського воєводства в XVII ‒ першій половині XVIII ст.: генеалогічні аспекти …103
Ярослав Лисейко . Рід Семушовських герба Старий кінь у Сяноцькій землі в XV‒XVI cт. …131
Михаил Петриченко . Практические рекомендации по составлению крестьянских родословных на примере рода Петриченко …141
Ігор Смуток . Походження та родинне коло перемишльського владики Михайла й архімандрита Києво-Печерської лаври Захарії Копистинських …147
Олександр Целуйко . Денис Зубрицький та становлення української генеалогії в Галичині …157
Євген Чернецький . Рід Тараса Шевченка на тлі громади села Кирилівка за джерелами 1767‒1816 рр. …177

ГЕНЕАЛОГІЯ ЕТНІЧНИХ ГРУП
Віталь Галубовіч. Палякі Бажымоўскія у Вялікім Княстве Літоўскім у XVII‒XVIII cт. …209
Анатолий Дзагалов . Адыги в Киеве в начале XX в. и родственные связи Эльбаздуко Канаметовича Кудашева …221
Ірина Кузьміна . Барони Штейнгелі: доля німецької родини на українських теренах …235
Игорь Сахаров . Потомки выходца из Фландрии в составе украинского дворянства: Гейсманы (Гейсмансы, Гюисмансы = Huysmans) ‒ дворяне Подольской губернии …249
Игорь Сахаров, Ольга Кулаковская . Выходцы из Франции и их потомки в Украине: Белены де Баллю ‒ поколенная роспись …267
Валерій Томазов . Грецькі купці Севастопуло в Російській імперії …317
Дмитрий Шпиленко . Брачные связи украинской казацкой старшины и смоленской шляхты …335
Lucian-Valeriu Lefter, Tudor-Radu Tiron . Eastern Souvenirs of the Moldavian Aurochs. Genealogiс and Heraldic Notes on the Families that Accompanied the Prince Demetrius Cantemir in his Exile of Kharkiv …343
Jerzy Sperka. Rycerstwo Śląskie na Rusi Czerwonej w końcu XIV і pierwszej połowie XV w. (osadnictwo, genealogia, kariery) …363

Відомості про авторів …387
Зміст …389

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com