Сфрагістичний щорічник, випуск ІІ

Другий випуск Сфрагістичного щорічника – тематичний, присвячений сфрагістиці і геральдиці Києва та Київської землі. Основу цього випуску склали публікації з описом печаток, що належали представникам різних станів суспільства та установам даного регіону. Більшість описуваних сфрагістичних пам’яток зберігаються у Музеї Історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих. Розраховано на сфрагістів, істориків та всіх зацікавлених.

Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: П. С. Сохань (гол. ред.), О. О. Маврін (заст. гол. ред.), О. Є. Шереметьєв (заст. гол. ред.), О. А. Однороженко (відп. ред.), В. П. Перкун (заст. відп. ред.), Н. О. Білоус, В. А. Брехуненко, А. Б. Гречило, М. М. Капраль, Ю. А. Мицик, В. В. Поліщук, І. А. Тесленко, В. В. Томазов, А. О. Сова, В. І. Ульяновський, О. А. Алфьоров (відп. секр.). HAH України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьевых. – Випуск ІІ. – К., 2012. – 344 с.

Зміст:

Вступне слово …3

Князівська сфрагістика і геральдика
Алфьоров О. Печатки київських князів другої половини XI – кінця XII століття (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьева) …5
Тигунцев Ю. Княжеские печати XII в. с именами “КЮРІЛЪ” и “КУРИЛО” из Юго-Западных районов Брянской области …75

Земельна сфрагістика і геральдика
Hlebionek М. Herb Ziemi Kijowskiej na pieczęciach władców Rzeczpospolitej …82
Пуздровська M. Сфрагістичні пам’ятки Київської губернії XIX – початку XX ст. з колекції Олексія Шереметьева …99

Міська сфрагістика і геральдика
Білоус Н., Однороженко О. Печатки та герби міста Києва кінця XV–XVIII ст. у світлі нових джерел …108
Гречило А. До питання про давній герб міста Києва, час його появи, зміст і функцію …143

Церковна сфрагістика і геральдика
Алфьоров О. Молівдовули митрополита Михаїла (1130–1145 рр) за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьева …151
Перкун В., Білоус Н. “Печатїю своєю Назнамєновал…”. Печатка київського митрополита Іова (Йова) Борецького (1620–1631) …159

Особова сфрагістика і геральдика
Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі XV – першої половини XVII ст. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих …170
Полехов С. Новые документы о Киевской земле XV века …257
Білоус Н., Однороженко О. Геральдика київських міщан другої половини XVI – першої половини XVII століть …283

Публікація джерел
Білоус Н. Привілей на шляхетство киянам Ходикам-Кобизевичам 1589 р. …297

Рецензії та огляди
Филипчук О. Візантійській світ та сигілографія: The Byzantine World and the Sigillography, Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. – Sofia, 22–27August2011. – Sofia, 2011. – Vol. II. – P. 101–112…303
Филипчук О. Новий каталог візантійських печаток: The Collection of Medieval Seals from the National Archeological Museum Sofia, ed. Ivan Jordanov. – Sofia, 2011. – 114 p. …306
Шаланда A. Беларуская гістарыяграфія другой паловы XX – пачатку XXI ст. па сфрагістыцы Вялікага Княства Літоўскага …309

Хроніка
Hlebionek M. Pieczęć jako forma komunikacji w średniowieczu i czasach nowożytnych. II Międzynarodowa konferencja sfragistyczna, Kijów 18–20 listopada 2011 r. …317

Скорочення …324
Анотації …325
Відомості про авторів …336

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com