Сфрагістичний щорічник, випуск ІІІ

Третій випуск Сфрагістичного щорічника вміщує матеріали ІІ міжнародної Сфрагістичної конференції, що відбулася в Києві 18-20 листопада 2011 року. Основне коло питань, висвітлених у збірнику, відповідає тематиці конференції «Печатка як форма комунікації (культурний код) від Середньовіччя до Нового часу». Видання розраховане на сфрагістів, істориків та всіх зацікавлених.

Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: П. С. Сохань (гол. ред.), О. О. Маврін (заст. гол. ред.), О. Є. Шереметьєв (заст. гол. ред.), О. А. Однороженко (відп. ред.), В. П. Перкун (заст. відп. ред.), Н. О. Білоус, В. А. Брехуненко, А. Б. Гречило, М. М. Капраль, Ю. А. Мицик, В. В. Поліщук, І. А. Тесленко, В. В. Томазов, А. О. Сова, В. І. Ульяновський, О. А. Алфьоров (відп. секр.). HAH України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьевых. – Випуск ІІІ. – К., 2012. – 312 с.

Зміст:

Вступне слово …3

Печатка як форма комунікації у часи Середньовіччя
Филипчук О. Печатка Михаїла, “пансеваста і великого перекладача варягів” …5
Бутырский М. Редкая иконография Рождества на ранневизантийской подвесной печати …17
Алексеенко Н. Печать как иконографический источник: к вопросу о редких изображениях святых в византийской сфрагистике …23
Алфьоров О. Інсигнії влади на давньоруських печатках ХІ–ХІІ ст. …32
Артюхін О. Печатка Мстислава Ізяславича (за матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих) …47
Эйдель Е. Буллы князей Ярополка-Петра и Владимира-Василия: атрибуция и датировка …53
Шелехань О. Свастика в матеріальній культурі ранніх слов’ян та Київської Русі …69

Печатка як форма комунікації у ранній Новий час
Шаланда А. Палітычная праграма гербавых пячатак вялікага князя літоўскага Вітаўта …90
Цытоу А. Законадаўчае афармленне нормаў уживання пячаткі ў Вялікім княстве Літоўскім у XVI–XVIII стст. …103
Поліщук В. Особова печатка в правових колізіях станового суспільства на Волині (по записах Луцької замкової книги 1561 р.) …109
Білоус Н. Функціонування печаток у міському суспільстві Луцька на прикладі актових джерел XVI – початку XVII ст. …128
Гавриленко В. Печатки з написом “копія” у системі комунікаційних координат козацької сфрагістики …137
Смуток І. Печатки шляхти Перемишльської землі XVI–XVIII століття …164
Hlebionek М. Pieczęć jako system informacyjny. Przykład polskich pieczęci królewskich …173

Печатка як форма комунікації у новітні часи
Клименко Т. Печатка як важливий елемент засвідчення оригінальності документу у XVIII – початку XX століття (за документами Державного архіву Черкаської області) …190
Сова А. Документи Центрального державного історичного архіву України у Львові як джерело до вивчення сфрагістики організації “Січ” у Галичині (початок XX ст.) …199
Losowski J. Pieczęcie konspiracyjnej organizacji zbrojnej w latach 1945–1951. Problemy badawcze. (Na przykіadzie lubelskiego okręgu Zrzeszenia “Wolność” i “Niezawislość” oraz wywodzacych się z niego struktur) …234
Kałuski T. Badania nad wizualnością pieczęci w Europie Zachodniej i w Polsce. Główne kierunki i nowe możliwości interpretacji …262

Рецензії
СтепаненкоВ. Сигиллография византийского Херсонеса …271
Филипчук О. Візантійське суспільство у світлі сфрагістики …278

Скорочення …282
Анотації …283
Відомості про авторів …301

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com