Сфрагістичний щорічник, випуск V

П’ятий випуск «Сфрагістичного щорічника» підготовлено на основі матеріалів IV Міжнародної сфрагістичної конференції, що відбулася 22-24 листопада 2013 року в Києві. Статті, вміщені у збірнику, висвітлюють різні аспекти, пов’язані з образом на печатці. Видання розраховане на істориків, фахівців зі спеціальних історичних дисциплін та всіх зацікавлених сфрагістикою.

Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: Г. В. Папакін (гол. ред.), О. О. Маврін (заст. гол. ред.), О. Є. Шереметьєв (заст. гол. ред.), O. A. Однороженко (відп. ред.), В. П. Перкун (заст. відп. ред.), Н. О. Білоус, В. А. Брехуненко, А. Б. Гречило, М. М. Капраль, Ю. А. Мицик, В. В. Поліщук, I. A. Тесленко, В. В. Томазов, А. О. Сова, В. І. Ульяновський, М. І. Храпунов, O. A. Алфьоров (відп. секр.). НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих. ‒ Вип. V. ‒ К.: Видавничий дім “Антиквар”, 2015. ‒ 496 с.

Зміст:

Вступне слово …5

Проблеми теорії та термінології
Перкун В. Про що нам говорить образ на печатці? …8
Piech Z. Pieczęć jako źródło ikonograficzne: ze studiów nad ikonografią historvczną …21
Мазепа О. Обговорення актуальних проблем української геральдики в листах Миколи Битинського до Романа Климкевича …88

Образ на княжих печатках
Алфьоров О. Княжі знаки на печатках Київської Русі …102
Hlebionek М. Nieznana pieczęć księcia Andrzeja Włodzimierzowica przy dokumencie pokoju brzeskiego z roku 1435 …135
Жлутка A. Да пытання аўтэнтычнасці пячаці Міндава з дакумента 1255 года …142
Однороженко О. Зображення щитів на руських печатках XI‒ХІІІ ст. …150
Чхаидзе В. Феофано Музалон: новые находки — старые открытия …268
Шаланда А. Геральдыка князёў Друцкіх у XV—XVIII ст.: ад геральдызаваных знакаў да гербу “Друцк” …294

Образ на печатках державних установ
Гриценко I. Пам’ятки української сфрагістики доби перших визвольних змагань з колекції Олександра Депутата …329
Шкляр Т. Пячаткі Беларускай Народнай Рэспублікі ў сфрагістычным зборы Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь …336
Образ на церковних печатках
Денисова Т. Сюжетні композиції парафіяльних печаток Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII — XIX ст.: призначення, еволюція, особливості іконографії та мистецького вислову …348
Скочиляс І. Сюжетні зображення деканатських печаткок Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII — початку XX ст.: еволюція, типологія та основні тенденції …359

Образ на міських та корпоративних печатках
Бривко М. Чорнобильська катастрофа у сучасних сфрагістичних пам’ятках громадських організацій …384
Гречило А. Уманська міська печатка з першої половини XVII ст. …387
Kałuski Т. Chirurdzy z księstwa Głogowskiego w świetle pieczęci w okresie wczesnonowożytnym …390
Tiron T.-R. Noi ipoteze referitoare la originile stemei Moldovei, în lumina informaţiilor oferite de către sigiliul din 1701 al celor cinci oraşe privilegiate din Comitatul Maramureş …399

Образ на особових печатках
Галубовіч В. Ініцыялы на шляхецкіх гербавых пячатках: рэшткі напячаткавых легенд альбо новы геральдычны элемент? …441
Сварник I. Вірменські печатки в дослідженнях Ярослава Дашкевича …450
Чернецький Є. Пломба вальцівного млина кінця XIX — початку XX ст. як свідчення князівських амбіцій Подгорських …462

Скорочення …468
Анотації …469
Відомості про авторів …486

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com