Сфрагістичний щорічник, випуск VI

Шостий випуск «Сфрагістичного щорічника» підготовлено на основі матеріалів V Міжнародної сфрагістичної конференції, що відбулась в Києві 27-29 листопада 2015 р. Включені до збірника роботи розглядають різноманітні аспекти пов’язані з «Написами на печатках». Видання розраховане на істориків, фахівців зі спеціальних історичних дисциплін та всіх зацікавлених сфрагістикою.

Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: Г. В. Папакін (гол. ред.), О. О. Маврін (заст. гол. ред.), О. Є. Шереметьєв (заст. гол. ред.), O. A. Однороженко (відп. ред.), В. П. Перкун (заст. відп. ред.), Н. О. Білоус, В. А. Брехуненко, А. Б. Гречило, М. М. Капраль, Ю. А. Мицик, В. В. Поліщук, I. A. Тесленко, В. В. Томазов, А. О. Сова, В. І. Ульяновський, М. І. Храпунов, O. A. Алфьоров (відп. секр.). НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих. ‒ Вип. VІ. ‒ К.: Видавничий дім “Антиквар”, 2016. ‒ 640 с.

Зміст:

Вступне слово …3

Теоретичні аспекти написів на печатках
Гавриленко В. Печатки-циліндри Стародавнього Єгипту (матеріали до підручника) … 6
Перкун В. Чи напис на печатці важливіший за її образ? … 29

Написи на середньовічних печатках
Hlebionek М. Nie tylko inskrypcje. Napisy na pieczęciach przy akcie erekcyjnym Związku Pruskiego … 52
Kałuski T. Napisy na pieczęciach opatów z klasztorów cysterskich na Dolnym Śląsku w średniowieczu … 68
Однороженко О. Написи на руських гербових печатках кінця XIV ‒ середини XVI ст. … 79
Piech Z. Studia nad legendą pieczęci Piastów … 205
Самойленко Ю. Летопись на дне моря: история обнаружения и общая характеристика Херсонского архива печатей … 265
Чернецький Є. Пам’ятки середньовічного Поросся: митні пломби з граду на усті Сквирки (с. Мала Сквирка) … 276

Написи на печатках Нового часу
Галубовіч В. Ініцыялы на пячатках полацкай шляхты XVI—XVII ст. … 289
Гречило А. Печатки “Leopolis fidelis” та міфи про “девіз Львова” … 301
Клос А. Сфрагістичний матеріал, як складова визначення правового статусу Польського Комітету Національного Визволення … 305
Ситий І. Печатка Ніжина XVII-XVIII ст.: легенда і зображення … 328
Сова А. Легенди на печатках організації “Пласт” у Галичині (1911-1930) … 339
Шаланда А. Манаграмы-пяроплеткі на пячатках шляхты ВКЛ і Беларусі ў другой палове XVII ‒ пачатку XIX ст. … 369

Написи на церковних печатках
Денисова Т. Легенди на матрицях печаток парафіяльних церков Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII ‒ останньої чверті XIX ст. зі сфрагістичної колекції Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького … 384
Скочиляс I. Деканатські печатки Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII ‒ початку XX ст.: мова та зміст написів … 399
Trafalski G. Treści і funkcje napisów w polu pieczęci parafialnych z XVIII‒XIX wieku … 421

Сфрагістика ‒ геральдика ‒ генеалогія
Алфьоров О. Кондратьєви: вступ до геральдики, генеалогії та сфрагістики … 431
Вихованець Т. “Oycowie tych Siroynowskich … byli szlacheckiego urodzenia”: матеріали до родоводу Валеріана-Антонія Стройновського
Лисейко Я. Нобілітаційні привілеї Остафія Федьковича із колекції Львівського історичного музею … 472
Однороженко О. Герби нобілітаційних та гербових привілеїв козацької старшини кінця XVI-XVII ст. … 480

Рецензії
Тимчак Я. Рецензія: Сова А. Сфрагістичні пам’ятки січового руху в Галичині першої третини XX століття. ‒ Львів, 2014. ‒ 72 с. …608

Скорочення …611
Анотації …613
Відомості про авторів …632

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com